اندازه گیری غلظت آمونیاک در

اندازه گیری غلظت آمونیاک در

اندازه گیری غلظت آمونیاک در سالن مرغداری و شبیه سازی اثر آمونیاک در تولید آلاینده Nox ناشی از احتراق جت هیترها در سالن مرغداری

 

نوع فایل:PDF

تعداد صفحات :۱۴

سال انتشار : ۱۳۹۵

چکیده

درسالن های مرغداری برای گرمایش هوای داخلاز جت هیترها استفاده می گردد، که این جت هیترها در داخل سالن مرغداری نصب شده و هوای مورد نیاز برای احتراق، مستقیما از فضای داخل سالن تامین می شود. این تحقیق، شامل اندازه گیری غلظت آمونیاک درهوای داخل مرغداری با استفاده از دستگاه آمونیاک سنج و شبیه سازی تاثیر آمونیاک موجود در هوای داخل مرغداری برآلاینده Nox تولید شده درطول فرایند احتراق جت هیتر،که با استفاده از مدل توربولنسی k-ɛ –RNG و مدل احتراقی تابع چگالی احتمال مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این مدل ها در شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه شده است. معادلات بقای حاکم و معادلات مدل های توربولنسی با روش حجم محدود و استفاده از الگوریتم سمپل حل شده اند. نتایج حاصل از این حل نشان می دهد آمونیاک موجود درهوای ورودی درغلظت های مختلف درابتدای ورودبه کوره سوخته و غلظت ان کاهش می یابد. به دلیل وابستگی شدیدآلانیدNox به دما با توجه به اینکه ناحیه ماکزیمم دما در فاصله ۲۰-۴۰cm از ورودی هیتر درراستای محور کوره رخ می دهد.درنتیجه بیشترین میزان آلایندهNox نیز در این ناحیه گزارش شده است.

واژگان کلیدی

احتراق جت هیتر، غلظت آمونیاک، آلایندهNox

 

اندازه گیری غلظت آمونیاک در سالن مرغداری و شبیه سازی اثر آمونیاک در تولید آلاینده Nox ناشی از احتراق جت هیترها در سالن مرغداری

اندازه گیری غلظت آمونیاک در سالن مرغداری و شبیه سازی اثر آمونیاک در تولید آلاینده Nox ناشی از احتراق جت هیترها در سالن مرغداری

نوع فایل:PDF تعداد صفحات :۱۴ سال انتشار : ۱۳۹۵ چکیده درسالن های مرغداری برای گرمایش هوای داخلاز جت هیترها استفاده می گردد، که این جت هیترها در داخل سالن مرغداری نصب شده و هوای مورد نیاز برای احتراق، مستقیما از فضای داخل سالن تامین می شود. این تحقیق، شامل اندازه گیری غلظت آمونیاک …

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.