همه چیز درباره مرغداری

همه چیز درباره مرغداری

همه چیز درباره مرغداری

مقدمه:

بیماریهای مختلفی همواره صنعت طیور را مورد تهاجم قرار داده اند که از آن جمله بیماریهای تنفسی است که طیور تجاری به آنها در گیر می شوند وهمچنین از مهمترین مشکلات، صنعت مرغداریها محسوب می شود و تقریباً بیشترین هزینه درمانی نیز صرف مبارزه با این بیماری می شود.(۱۰۲)از آنجائیکه عفونتهای اورنیتوباکتریوم و اینوتراکئال یک بیماری تنفسی است که به تازگی اهمیت آن درطیور مشخص شده و اولین بار در ایران دکتر بنانی و همکاران در سال ۱۳۷۹ ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال آن را از طیور صنعتی کشور در بخش تشخیص بیماریهای طیور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جداسازی و شناسایی کردند و در مورد وقوع آن تحقیقات جامع دیگری انجام شده بود بر آن شدیم که آن را در تعدادی گله های تخمگذار و مادر در استان تهران مورد بررسی قرار داده.

عفونت ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال یک بیماری مسری که باعث اختلالات تنفسی و مرگ و میر، کاهش رشد و عدم کاهش تولید می شود و سبب خسارات بالای اقتصادی نظیر افزایش میزان تلفات، عدم پاسخ به درمان و کاهش تولید تخم و رشد می شود.

شدت علائم بالینی بیماری و میزان تلفات این بیماری متفاوت بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر مدیریت ضعیف، تهویه ناکافی، تراکم بالا و بهداشت ضعیف است. با توجه به پرورش متراکم و طیور صنعتی و همچنین حضور پاتوژنهای مسری متفاوت در این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف:

باكتري اورنيتوباكتريوم راينوتراكئال از فوق خانواده V [1] عامل عفونت در گله‌هاي گوشتي، تخمگذار و مادر مي باشد. اين باكتري بصورت پاتوژن ثانويه در پي عوامل مستعد كننده محيطي، مديريتي و عفونتي و يا به تنهايي حتي به عنوان پاتوژن اوليه خسارات اقتصادي قابل توجهي را به گله هاي پرورش طيور وارد مي‌كند. علائم اين بيماري براحتي با بيماريهاي دیگرميكروبي و ويروسي دستگاه تنفسي طیورديگر قابل اشتباه است و علامت باليني و كالبد گشايي پاتوگنومنويك نيز ندارد.

راههاي مختلفي براي تشخيص و شناسايي اين بيماري وجود دارد. يكي از راههاي تشخيص و شناسايي مهم بيماري ارنيتوباكتريوم راينوتراكئال رديابي آنتي بادي این بیماری به روش اليزا است ضمن اينكه مي توان از اين آزمون براي پايش[۲] اين بيماري نيز استفاده نمود.

از آنجا كه عليه اين بيماري در ايران واکسنی تاكنون مصرف نشده است هر تعيين مثبتي در آزمايش اليزا دليل برآلودگي و عفونت فارم با اين باكتري مي باشد. شايان ذكر است كه جداسازي و كشت عامل اين بيماري صرفاً در مراحل حاد بيماري (كه براحتي تشخيص داده نمي شود) ارزشمند است.

فرضيه:

در گله هاي تخمگذار كه با علائم كاهش بازدهي و راندمان توليد با يا بدون درگيري سيستم تنفسي بصورت پنوموني، پلورزي و التهاب كيسه هاي هوايي با اتيولوژي نامشخص مي باشد و در كالبد گشايي اكسوداي سفيد كف دار ماست مانند در كيسه هاي هوايي (عمدتاً در كيسه هاي هوايي شكمي) بهمراه پنوموني يكطرفه وجود دارد و به درمانهاي رايج نيز معمولاً جواب نمي دهند مي‌توانند درآزمون سرولوژيكي از نظر ارنيتوباكتريوم راينوتراكئال مثبت باشند.

كليات
تاريخچه
اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال ابتدا در سال ۱۹۹۳ توسط چارلتون[۳] و همكاران شناسايي شد. در همان سال وندام[۴] و همكاران حالت فیلوژنتیک[۵] و ژنوتيپ‌هاي مختلف رده بندی شمالی[۶] و صفات اختصاصي [۷]كلاسيك ۲۱ نمونه جدا شده را گزارش كردند و نام اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال را برگزيدند اگرچه به نظر مي‌رسد كه اين باكتري قبل از سال ۱۹۹۳ جدا شده و مورد مطالعه قرار گرفته بود(۱). در سال ۱۹۸۱ اولين نمونه اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال از بوقلمونهاي با سن ۵ هفته با علائم ترشحات بيني، ادم صورت و التهاب فيبريني چركي كيسه‌هاي هوايي از شمال آلمان جدا شد. در سال ۱۹۸۳ اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال از ناي كلاغهاي جوان كشت شد در سال ۱۹۸۶ اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال از بوقلمونهاي با سنين متفاوت در اسرائيل با علائم پنوموني حاد چركي و التهاب كيسه‌هاي جدا شد. بين سالهاي ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال بعنوان باكتري شبه پاستورلا شناخته شد كه از گله‌هاي مادر بوقلمون در انگليس با علائم ضعف عمومي كاهش توليد تخم، سرفه، تلفات پايين، التهاب كيسه‌هاي هوايي به صورت فيبريني و پنوموني جدا شد(۱و۲).
جداسازي اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال در كاليفرنيا از سال ۱۹۸۶ آغاز شد و چارلتون در سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱،۱۴ نمونه جدا شده از بوقلمون‌ها و جوجه‌هاي داراي بيماري تنفسي را مشخص كرد. اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال به عنوان عامل جراحات مشابه و باي مرغان در بوقلمونهاي با سن ۲۳ هفته‌اي در آلمان در سال ۱۹۹۴-۱۹۹۳ و در بوقلمونهاي باسن ۳۲ هفته‌اي در آمريكا در سال ۱۹۹۶ گزارش شده است.( ۱).

در سال ۱۹۹۱ در آفريقاي جنوبي يك بيماري جديد تنفسي در جوجه‌هاي گوشتي توسط دوپريز[۸] مشاهده گرديد كه از آنها اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال جدا شد (۱،۲،۳). علائم خفيف تنفسي در حدود ۲۸ روزگي با عطسه آغاز شد كه با افزايش مرگ و مير، كاهش رشد روزانه، افزايش ضريب تبديل غذايي همراه بود و تا پايان دوره پرورش نيز بطول انجاميد. (۱،۱۲)

در كالبد گشايي بارزترين علامت حضور اكسوداي سفيد كف آلود در كيسه‌هاي هوايي بويژه در كيسه هاي هوايي شكمي بود، هر چند كه پنوموني نيز مشاهده شد. (۱۳)

آزمايشهاي باكتريولوژي يك باكتري با رشد آرام، چند شكلي[۹]، گرم منفي، ميله اي شكل را آشكار نمود، هر چند كه بواسطه اين تحقيقات امكان طبقه بندي اين باكتري در هيچ گونه باكتريايي شناخته شده ميسر نگرديد (۱۳).

به دليل جداسازي دشوار، اين باكتري تا سال ۱۹۹۴ به درستي شناسايي و نامگذاري نشده بود. بنا به شواهد احتمال حضور باكتري اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال در گله‌هاي طيور از ساليان متمادي در گذشته وجود داشته است، اما در مواردي هم كه جدا شده است به عنوان باكتري فرصت‌طلب و عامل عفونت ثانويه تلقي شده و اهميت اين باكتري ناديده گرفته شده است.(۱۴).

در مقايسه با بيماري وباي طيور، اورنيتوباكتريوز از يك قسمت محدود سالن(آشيانه) به ساير قسمتها منتقل نمي‌شود و واگيري و مرگ و مير آن نيز بالا نيست و به درمان تتراسايكلين هم بخوبي جواب نمي‌دهد (۱۴).

نوعي باكتري شبيه به ريمرلا آناتي پستي فر[۱۰] از بوقلمونهايي كه دچار بيماري تنفسي بودند، در سال ۱۹۹۱ از آلمان جدا شد و در سال ۱۹۹۲ نيز ثابت گرديد كه باكتريهاي جدا شده از آفريقاي جنوبي از نظر خصوصيات بيوشيميايي كاملا نظير باكتري جدا شده از بوقلمونها در آلمان مي باشد (۱۳). در سال ۱۹۹۲ حافظ[۱۱] و در سال ۱۹۹۴ هينز[۱۲] و وان بيك[۱۳]گله‌هاي متعدد بوقلمون در آلمان و هلند را بررسي كردند و يافته‌هاي باليني نظير وجود ترشحات اكسودايي در بيني، عطسه، چشمهاي اشك‌آلود و آماس سينوس زير چشمي، همراه با تاخير در رشد را مشاهده و گزارش نمودند. همچنين آنها مشكلات ملايم تا متوسط تنفسي و مرگ و مير حاد در جوجه‌هاي گوشتي را نيز مشاهده نمودند. در هلند عفونتهاي شبيه به عفونت پاستورلا مولتیسيدا در سنين بسيار پائين ديده شد(۱۳). محققين توانستند ارگانيسم‌هاي ميله‌اي‌ گرم منفي شبيه به موارد جدا شده در آفريقاي جنوبي و آلمان و مجارستان را از بافتهاي پرندگان مبتلا جدا نمايند. (۱۳). عفونتهاي طبيعي از ۲ الي ۶ هفتگي در بوقلمونها و از ۲ الي ۵ هفتگي در جوجه‌هاي گوشتي مشاهده گرديد. حافظ در سال ۱۹۹۳ در آلمان، عفونت را بيشتر از بوقلمونهاي ۱۴ هفته يا مسن‌تر گزارش كرده است. باكتري پلئومورف ميله‌اي گرم منفي، به همراه بيماريهاي تنفسي طيور در سال ۱۹۹۵ توسط بوك[۱۴] از فلسطين اشغالي و در سال ۱۹۹۴ توسط وايفل[۱۵] و هومز[۱۶] از بلژيك و در سال ۱۹۹۴ توسط لئورات از فرانسه و ‌ويلدينگ[۱۷] از انگلستان جدا شد(۱۳).

در ابتدا اين باكتري نوظهور به عنوان پلئومورف، گرم منفي،‌ ميله‌اي شكل، به عنوان باكتري شبه پاستورلا، شبه كينگلا[۱۸] معرفي و نامگذاري مي‌شد. بعداً بيسگارد[۱۹] بر اساس اظهارات وا‌ن دام در سال ۱۹۹۴ ادعا نمود كه باكتري بايد در گروه تاكسون ۲۸ [۲۰] طبقه‌اي شود. سرانجام در سال ۱۹۹۴ نام اورنيتوباكتريوم براي جنس جديدي از باكتري كه از نظر RAN ريبوزومي باكتريايي متعلق به گروه ۵ بود و رينوتراكئال نيز براي گونه آن پيشنهاد گرديد(۱۳).

مواردي از جداسازي باكتري توسط وايفل و هومز در سال ۱۹۹۰ در بلژيك و چارلتون در سال ۱۹۹۳ در آمريكا و بوك در سال ۱۹۹۵ در فلسطين اشغالي قبل از سال ۱۹۹۰ گزارش شد اما تاكنون موردي قديمي‌تر از سال ۱۹۸۱ گزارش نشده است(۱۳). طبق گزارشات چارلتون در سال ۱۹۹۳، وان دام در سال ۱۹۹۴، آنونيموس[۲۱] در سال ۱۹۹۵، روجر ولئورات[۲۲] در سال ۱۹۹۷ و وان امپل[۲۳] در سال ۱۹۹۷، باكتري اورنيتو باكتريوم رينوتراكئال از كبك، قرقاول، كبوتر، كلاغ، بلدرچين و اردك، كبك دراج،

[۱]- Super family V

۲٫monitoring

۱٫ Charlton

۲٫ Vandamme

[۵]-Phylogenetic

[۶]-chemotanonomic

[۷]- Phylogenic

۱٫ Due preez

[۹].Pleomorphic

[۱۰].Riemerella anatipestifer

۲٫٫ Hafez

۳٫٫ Hinz

۴٫Vonbeak

۱٫ Bouk

۲ . Wyffels 3. Hommez 4. Wilding

۵٫ Kingella like 6. Bisgard 7.Toxon 28

۱٫ Anonymous 2. Roger Veleourat 3. Van Empel

 

همه چیز درباره مرغداری

همه چیز درباره مرغداری

مقدمه: بیماریهای مختلفی همواره صنعت طیور را مورد تهاجم قرار داده اند که از آن جمله بیماریهای تنفسی است که طیور تجاری به آنها در گیر می شوند وهمچنین از مهمترین مشکلات، صنعت مرغداریها محسوب می شود و تقریباً بیشترین هزینه درمانی نیز صرف مبارزه با این بیماری می شود.(۱۰۲)از …

 

مرغداری

این متن شامل۱۰۲صفحه می باشد بیماریهای مختلفی همواره صنعت طیور را مورد تهاجم قرار داده اند که از آن جمله بیماریهای تنفسی است که طیور تجاری به آنها در گیر می شوند وهمچنین از مهمترین مشکلات، صنعت مرغداریها محسوب می شود و تقریباً بیشترین هزینه درمانی نیز صرف مبارزه با این …

 

 

مرغداری

gt;p gt;فرمت فایل: ورد – Word ( — قابل ویرایش ) تعداد صفحه : ۸۴فرآيندهاي هضم جنيني: زرده منبع اصلي مواد غير حيواني براي تشكيل جنين و رشد آن در دوران انكوباسيون مي باشد كه دو سوم محتواي ماده خشك آن چربي است كه از نوع ليپوپروتئينها با دانسيته خيلي پائين (VLDL) و …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.