تحقیق آب و كشاورزي

شناسه محصول: 1fbce5a0fe35 دسته: برچسب:

توضیحات

تحقیق آب و كشاورزي

تحقیق آب و كشاورزي


فهرست مطالب   مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱ آب قابل استفاده در گياه………………………………………………………….. ۲ چگونگي جذب و حركت آب…………………………………………………. ۳ تبخير و تعريق…………………………………………………………………………. ۴ عوامل محيطي مؤثر بر تبخير و تعريق………………………………………….. ۵ تبخير و تعريق بالقوه………………………………………………………………… ۶ راندمان مصرف آب………………………………………………………………… ۹ تاريخچه………………………………………………………………………………… ۱۱ معرفي سيستم آبياري قطره‌اي…………………………………………………….. ۱۳ جنبه‌هاي مثبت و منفي در آبياري قطره‌اي…………………………………….. ۱۵ بافت …

تحقیق آب و كشاورزي


فهرست مطالب   مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱ آب قابل استفاده در گياه………………………………………………………….. ۲ چگونگي جذب و حركت آب…………………………………………………. ۳ تبخير و تعريق…………………………………………………………………………. ۴ عوامل محيطي مؤثر بر تبخير و تعريق………………………………………….. ۵ تبخير و تعريق بالقوه………………………………………………………………… ۶ راندمان مصرف آب………………………………………………………………… ۹ تاريخچه………………………………………………………………………………… ۱۱ معرفي سيستم آبياري قطره‌اي…………………………………………………….. ۱۳ جنبه‌هاي مثبت و منفي در آبياري قطره‌اي…………………………………….. ۱۵ بافت …

تحقیق آب و كشاورزي


فهرست مطالب   مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱ آب قابل استفاده در گياه………………………………………………………….. ۲ چگونگي جذب و حركت آب…………………………………………………. ۳ تبخير و تعريق…………………………………………………………………………. ۴ عوامل محيطي مؤثر بر تبخير و تعريق………………………………………….. ۵ تبخير و تعريق بالقوه………………………………………………………………… ۶ راندمان مصرف آب………………………………………………………………… ۹ تاريخچه………………………………………………………………………………… ۱۱ معرفي سيستم آبياري قطره‌اي…………………………………………………….. ۱۳ جنبه‌هاي مثبت و منفي در آبياري قطره‌اي…………………………………….. ۱۵ بافت …

فنی و مهندسی

آب و کشاورزی