تحقیق تنش شوري در گياهان

شناسه محصول: 563b4bbf03db دسته:

توضیحات

تحقیق تنش شوري در گياهان

تحقیق تنش شوري در گياهان

تحقیق تنش شوري در گياهان

چكيده ۴
پيشگفتار ۵
فصل اول ۷
كليات ۷
۱-۱ توزيع مناطق كشور ۷
۱-۱-۱ مناطق شور جهان ۷
۱-۱-۲ پراكندگي مناطق شور در ايران ۱۰
۱-۲ خاكهاي شور قليائي ۱۱
۱-۳ علل شوري ۱۳
۱-بارندگي ۱۳
۲- هوازدگي كانيها ۱۴
۳-نمك هاي فسيلي ۱۴
۴-جزرو مد دريا ۱۴
۵-بالا بودن سطح آب ۱۵
۶-استفاده از مخازن آب شور زير زميني ۱۶
فصل دوم ۱۷
گياهان شور روي ۱۷
۲-۱ طبقه بندي گياهان شور روي ۱۷
۲- شور رويهاي بردبار به نمك ۱۹
۲-۲ پراكنش ونواره بندي شور رويها ۲۰
۲-۳ توالي در زيستگاههاي شور ۲۱
۲-۴ اشكال حياتي گياهان شور…

جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق تنش شوري در گياهان

تحقیق تنش شوري در گياهان

چكيده ۴
پيشگفتار ۵
فصل اول ۷
كليات ۷
۱-۱ توزيع مناطق كشور ۷
۱-۱-۱ مناطق شور جهان ۷
۱-۱-۲ پراكندگي مناطق شور در ايران ۱۰
۱-۲ خاكهاي شور قليائي ۱۱
۱-۳ علل شوري ۱۳
۱-بارندگي ۱۳
۲- هوازدگي كانيها ۱۴
۳-نمك هاي فسيلي ۱۴
۴-جزرو مد دريا ۱۴
۵-بالا بودن سطح آب ۱۵
۶-استفاده از مخازن آب شور زير زميني ۱۶
فصل دوم ۱۷
گياهان شور روي ۱۷
۲-۱ طبقه بندي گياهان شور روي ۱۷
۲- شور رويهاي بردبار به نمك ۱۹
۲-۲ پراكنش ونواره بندي شور رويها ۲۰
۲-۳ توالي در زيستگاههاي شور ۲۱
۲-۴ اشكال حياتي گياهان شور…

جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق تنش شوري در گياهان

تحقیق تنش شوري در گياهان

چكيده ۴
پيشگفتار ۵
فصل اول ۷
كليات ۷
۱-۱ توزيع مناطق كشور ۷
۱-۱-۱ مناطق شور جهان ۷
۱-۱-۲ پراكندگي مناطق شور در ايران ۱۰
۱-۲ خاكهاي شور قليائي ۱۱
۱-۳ علل شوري ۱۳
۱-بارندگي ۱۳
۲- هوازدگي كانيها ۱۴
۳-نمك هاي فسيلي ۱۴
۴-جزرو مد دريا ۱۴
۵-بالا بودن سطح آب ۱۵
۶-استفاده از مخازن آب شور زير زميني ۱۶
فصل دوم ۱۷
گياهان شور روي ۱۷
۲-۱ طبقه بندي گياهان شور روي ۱۷
۲- شور رويهاي بردبار به نمك ۱۹
۲-۲ پراكنش ونواره بندي شور رويها ۲۰
۲-۳ توالي در زيستگاههاي شور ۲۱
۲-۴ اشكال حياتي گياهان شور…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی