تحقیق درباره ی هیدروژناسیون

توضیحات

تحقیق درباره ی هیدروژناسیون

تحقیق درباره ی هیدروژناسیون


تاریخچه ۳ کلیات ۴ مکانیسم هیدروژناسیون ۵ سلکتیویته واکنش و کاتالیست ۶ ترتیب و سرعت واکنش ۱۰ ایزومریزاسیون ۱۱ عوامل مؤثر در هیدروژناسیون ۱۲ الف) سرعت واکنش ۱۲ اثر درجه حرارت بر سرعت واکنش ۱۲ تأثیر فشار بر سرعت واکنش ۱۳ تأثیر غلظت کاتالیست بر سرعت واکنش ۱۴ تأثیر بهم زدن در سرعت واکنش ۱۵ ب ) سلکتیویته واکنش ( انتخابی بودن ) ۱۵ تأثیر درجه حرارت بر انتخابی بودن واکنش ۱۵ تأثیر فشار بر انتخابی بودن واکنش ۱۷ تأثیر غلظت کاتالیست بر انتخابی بودن واکنش ۱۸ هیدروژناسیون در عمل ۱۹ راکتور هیدروژناسیون ( سیستم بچ ) ۲۲ تجهیزات کنورتر بچ سیستم دداند ۲۳ کنورتر بچ در سیستم های دارای چرخه هیدروژن ۲۵ هیدروژناسیون در سیستم مداوم ۲۶ نحوه استفاده از کاتالیست ۲۹ صاف کردن روغن و تخلیه کاتالیست ۲۹ سایر تجهیزات لازم برای هیدروژناسیون ۳۰ کاتالیست ها و کاتالیز ۳۱ تعریف کاتالیست ۳۱ کاتالیز همگن و غیر همگن ۳۱ تئوری ساختمان کاتالیست ۳۲ ویژگی های گوناگون کاتالیست ها ۳۲ مسموم شدن کاتالیست ۳۳ سموم گازی ۳۳ سموم موجود در روغن ۳۴ تأثیر مسمومیت بر ویژگی هایی به جز فعالیت کاتالیست ۳۶ کاتالیست های آلیاژ نیکل ۳۷ کاتالیست های نیک …

تحقیق درباره ی هیدروژناسیون


تاریخچه ۳ کلیات ۴ مکانیسم هیدروژناسیون ۵ سلکتیویته واکنش و کاتالیست ۶ ترتیب و سرعت واکنش ۱۰ ایزومریزاسیون ۱۱ عوامل مؤثر در هیدروژناسیون ۱۲ الف) سرعت واکنش ۱۲ اثر درجه حرارت بر سرعت واکنش ۱۲ تأثیر فشار بر سرعت واکنش ۱۳ تأثیر غلظت کاتالیست بر سرعت واکنش ۱۴ تأثیر بهم زدن در سرعت واکنش ۱۵ ب ) سلکتیویته واکنش ( انتخابی بودن ) ۱۵ تأثیر درجه حرارت بر انتخابی بودن واکنش ۱۵ تأثیر فشار بر انتخابی بودن واکنش ۱۷ تأثیر غلظت کاتالیست بر انتخابی بودن واکنش ۱۸ هیدروژناسیون در عمل ۱۹ راکتور هیدروژناسیون ( سیستم بچ ) ۲۲ تجهیزات کنورتر بچ سیستم دداند ۲۳ کنورتر بچ در سیستم های دارای چرخه هیدروژن ۲۵ هیدروژناسیون در سیستم مداوم ۲۶ نحوه استفاده از کاتالیست ۲۹ صاف کردن روغن و تخلیه کاتالیست ۲۹ سایر تجهیزات لازم برای هیدروژناسیون ۳۰ کاتالیست ها و کاتالیز ۳۱ تعریف کاتالیست ۳۱ کاتالیز همگن و غیر همگن ۳۱ تئوری ساختمان کاتالیست ۳۲ ویژگی های گوناگون کاتالیست ها ۳۲ مسموم شدن کاتالیست ۳۳ سموم گازی ۳۳ سموم موجود در روغن ۳۴ تأثیر مسمومیت بر ویژگی هایی به جز فعالیت کاتالیست ۳۶ کاتالیست های آلیاژ نیکل ۳۷ کاتالیست های نیک …

تحقیق درباره ی هیدروژناسیون


تاریخچه ۳ کلیات ۴ مکانیسم هیدروژناسیون ۵ سلکتیویته واکنش و کاتالیست ۶ ترتیب و سرعت واکنش ۱۰ ایزومریزاسیون ۱۱ عوامل مؤثر در هیدروژناسیون ۱۲ الف) سرعت واکنش ۱۲ اثر درجه حرارت بر سرعت واکنش ۱۲ تأثیر فشار بر سرعت واکنش ۱۳ تأثیر غلظت کاتالیست بر سرعت واکنش ۱۴ تأثیر بهم زدن در سرعت واکنش ۱۵ ب ) سلکتیویته واکنش ( انتخابی بودن ) ۱۵ تأثیر درجه حرارت بر انتخابی بودن واکنش ۱۵ تأثیر فشار بر انتخابی بودن واکنش ۱۷ تأثیر غلظت کاتالیست بر انتخابی بودن واکنش ۱۸ هیدروژناسیون در عمل ۱۹ راکتور هیدروژناسیون ( سیستم بچ ) ۲۲ تجهیزات کنورتر بچ سیستم دداند ۲۳ کنورتر بچ در سیستم های دارای چرخه هیدروژن ۲۵ هیدروژناسیون در سیستم مداوم ۲۶ نحوه استفاده از کاتالیست ۲۹ صاف کردن روغن و تخلیه کاتالیست ۲۹ سایر تجهیزات لازم برای هیدروژناسیون ۳۰ کاتالیست ها و کاتالیز ۳۱ تعریف کاتالیست ۳۱ کاتالیز همگن و غیر همگن ۳۱ تئوری ساختمان کاتالیست ۳۲ ویژگی های گوناگون کاتالیست ها ۳۲ مسموم شدن کاتالیست ۳۳ سموم گازی ۳۳ سموم موجود در روغن ۳۴ تأثیر مسمومیت بر ویژگی هایی به جز فعالیت کاتالیست ۳۶ کاتالیست های آلیاژ نیکل ۳۷ کاتالیست های نیک …

فنی و مهندسی

هیدروژناسیون, زنجیره کربنی,شورتنینگ,ایزومریزه,لینولنیک,لینولئیک,اولئیک,هیدروژنه,