تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

شناسه محصول: 52cb5ddb0592 دسته:

توضیحات

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

مقدمه ۲
مديريت مصرف ازت در شرايط شور براي گندم ۴
ازت و شوري ۴
میزان مصرف کود ۱۶
انواع کودهای ازته ۲۱
معرفی کودهای ازته موجود ۲۴
اوره ۲۴
مدیریت مصرف ۲۷
منابع ۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
جلوگيري از تخريب منابع آب و خاك به منظور ايجاد توليد پايدار از جمله مسائل پر اهميتي است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته مي باشد. از جمله منابع مهم در امر توليد در بخش كشاورزي آب و خاك مي باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزي پايدار…

جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

مقدمه ۲
مديريت مصرف ازت در شرايط شور براي گندم ۴
ازت و شوري ۴
میزان مصرف کود ۱۶
انواع کودهای ازته ۲۱
معرفی کودهای ازته موجود ۲۴
اوره ۲۴
مدیریت مصرف ۲۷
منابع ۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
جلوگيري از تخريب منابع آب و خاك به منظور ايجاد توليد پايدار از جمله مسائل پر اهميتي است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته مي باشد. از جمله منابع مهم در امر توليد در بخش كشاورزي آب و خاك مي باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزي پايدار…

جزئیات بیشتر / دانلود

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

تحقیق مدیریت مصرف ازت در شرایط شور برای گندم

مقدمه ۲
مديريت مصرف ازت در شرايط شور براي گندم ۴
ازت و شوري ۴
میزان مصرف کود ۱۶
انواع کودهای ازته ۲۱
معرفی کودهای ازته موجود ۲۴
اوره ۲۴
مدیریت مصرف ۲۷
منابع ۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
جلوگيري از تخريب منابع آب و خاك به منظور ايجاد توليد پايدار از جمله مسائل پر اهميتي است كه امروز موضوع اكثر مطالعات صورت گرفته مي باشد. از جمله منابع مهم در امر توليد در بخش كشاورزي آب و خاك مي باشد كه حفاظت از آنها به منظور توسعه كشاورزي پايدار…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی