تحقیق مراحل تولید عسل

شناسه محصول: db3585551e66 دسته: برچسب:

توضیحات

تحقیق مراحل تولید عسل

تحقیق مراحل تولید عسل


۱- چكيده  2- كليات   1-2- انواع عسل   2-2- چگونگي و ميزان بكارگيري   3-2- كالاهاي قابل جانشيني   4-2- قيمت و امكان فروش   3- بررسي فني   1-3- اصول فرآيند توليد   2-3- نكات علمي و شرايط بهينه   3-3- نمودار گردش مواد در كارخانه   4-3- كنترل كيفيت   5-3- نگهداري   4- برآوردهاي فني   1-4- ظرفي و برنامه توليد   2-4- مشخصات فني   3-4- كنترل كيفيت   4-4- تاسيسات عمومي   5-4- نيروي انساني   7-4- زمان بندي اجراي طرح   5- بررسيهاي مالي و اقتصادي   1-5- جدول ارزش مواد اوليه   ــــ جدول هزينه انرژي   ــــ جدول هزينه نيروي انساني   2-5- جدول ماشين آلات و تجهيزات توليدي   ــــ جدول هزينه وسايل نقليه   ــــ جدول هزينه تاسيسات عمومي   ــــ جدول هزينه ساختمانها   ـــــ جدول هزينه محوطه سازي   ـــــ جدول هزينه هاي قبل از بهره‌برداري   3-5- سرمايه ثابت   ـــــ سرمايه در گردش   ـــــ كل و نحوه سرمايه گذاري   4-5 …

تحقیق مراحل تولید عسل


۱- چكيده  2- كليات   1-2- انواع عسل   2-2- چگونگي و ميزان بكارگيري   3-2- كالاهاي قابل جانشيني   4-2- قيمت و امكان فروش   3- بررسي فني   1-3- اصول فرآيند توليد   2-3- نكات علمي و شرايط بهينه   3-3- نمودار گردش مواد در كارخانه   4-3- كنترل كيفيت   5-3- نگهداري   4- برآوردهاي فني   1-4- ظرفي و برنامه توليد   2-4- مشخصات فني   3-4- كنترل كيفيت   4-4- تاسيسات عمومي   5-4- نيروي انساني   7-4- زمان بندي اجراي طرح   5- بررسيهاي مالي و اقتصادي   1-5- جدول ارزش مواد اوليه   ــــ جدول هزينه انرژي   ــــ جدول هزينه نيروي انساني   2-5- جدول ماشين آلات و تجهيزات توليدي   ــــ جدول هزينه وسايل نقليه   ــــ جدول هزينه تاسيسات عمومي   ــــ جدول هزينه ساختمانها   ـــــ جدول هزينه محوطه سازي   ـــــ جدول هزينه هاي قبل از بهره‌برداري   3-5- سرمايه ثابت   ـــــ سرمايه در گردش   ـــــ كل و نحوه سرمايه گذاري   4-5 …

تحقیق مراحل تولید عسل


۱- چكيده  2- كليات   1-2- انواع عسل   2-2- چگونگي و ميزان بكارگيري   3-2- كالاهاي قابل جانشيني   4-2- قيمت و امكان فروش   3- بررسي فني   1-3- اصول فرآيند توليد   2-3- نكات علمي و شرايط بهينه   3-3- نمودار گردش مواد در كارخانه   4-3- كنترل كيفيت   5-3- نگهداري   4- برآوردهاي فني   1-4- ظرفي و برنامه توليد   2-4- مشخصات فني   3-4- كنترل كيفيت   4-4- تاسيسات عمومي   5-4- نيروي انساني   7-4- زمان بندي اجراي طرح   5- بررسيهاي مالي و اقتصادي   1-5- جدول ارزش مواد اوليه   ــــ جدول هزينه انرژي   ــــ جدول هزينه نيروي انساني   2-5- جدول ماشين آلات و تجهيزات توليدي   ــــ جدول هزينه وسايل نقليه   ــــ جدول هزينه تاسيسات عمومي   ــــ جدول هزينه ساختمانها   ـــــ جدول هزينه محوطه سازي   ـــــ جدول هزينه هاي قبل از بهره‌برداري   3-5- سرمايه ثابت   ـــــ سرمايه در گردش   ـــــ كل و نحوه سرمايه گذاري   4-5 …

فنی و مهندسی

عسل,تولید عسل,زنبور عسل