تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

شناسه محصول: a45b5841a0ca دسته:

توضیحات

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارنده‌هاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه‌ها
چكيده ۳
کليدواژه ۴
طراحي، ريزدانه‌ها، دقيق‌كار نيوماتيك صفحه‌اي و بذرانداز دمشي ۴
مقدمه ۵
مواد و روشها ۷
چگونگي ساخت بذرانداز دمشي ۹
نتايج آزمايش‌ها ۱۱
درصد پرشدگي صفحه موزع (ريزش دانه ها) ۱۴
درصد آسيبهاي مكانيكي ۱۶
درصد قوة ناميه ۱۹
نتيجه گيري و پيشنهادات ۲۰
منابع ۲۱
 
 

چكيده
يكي از عوامل مهم در مكانيزه كردن مراحل توليد تا فرآوري محصولات كشاورزي…

جزئیات بیشتر / دانلود

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارنده‌هاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه‌ها
چكيده ۳
کليدواژه ۴
طراحي، ريزدانه‌ها، دقيق‌كار نيوماتيك صفحه‌اي و بذرانداز دمشي ۴
مقدمه ۵
مواد و روشها ۷
چگونگي ساخت بذرانداز دمشي ۹
نتايج آزمايش‌ها ۱۱
درصد پرشدگي صفحه موزع (ريزش دانه ها) ۱۴
درصد آسيبهاي مكانيكي ۱۶
درصد قوة ناميه ۱۹
نتيجه گيري و پيشنهادات ۲۰
منابع ۲۱
 
 

چكيده
يكي از عوامل مهم در مكانيزه كردن مراحل توليد تا فرآوري محصولات كشاورزي…

جزئیات بیشتر / دانلود

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارندههاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه ها

تكميل كارنده‌هاي خلايي موجود به منظور كاهش ضايعات در كاشت ريزدانه‌ها
چكيده ۳
کليدواژه ۴
طراحي، ريزدانه‌ها، دقيق‌كار نيوماتيك صفحه‌اي و بذرانداز دمشي ۴
مقدمه ۵
مواد و روشها ۷
چگونگي ساخت بذرانداز دمشي ۹
نتايج آزمايش‌ها ۱۱
درصد پرشدگي صفحه موزع (ريزش دانه ها) ۱۴
درصد آسيبهاي مكانيكي ۱۶
درصد قوة ناميه ۱۹
نتيجه گيري و پيشنهادات ۲۰
منابع ۲۱
 
 

چكيده
يكي از عوامل مهم در مكانيزه كردن مراحل توليد تا فرآوري محصولات كشاورزي…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی