دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

شناسه محصول: 0678d4261c74 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

نام فایل : جنین شناسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۹
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداجنین شناسیدستگاه گوارشمقدمهمنشاء: آندودرم و مزودرم احشائیتشکیل روده اولیه Primitive gut:بدنبال خمیدگی سری دمی و جانبیمشارکت بخشی از کیسه زرده با پوشش اندودرمالفورگات و هایندگات در بخشهای سری و دمی جنینمیدگات: بخش میانی روده اولیهتکامل کرانیوکائودالخمیدگی جانبی (مقطع عرضی)بدلیل گسترش حفره آمنیوتیکتشکیل سلوم اینترا امبریونیک: بین لایه های مزودرم لترال پلیتاتصال…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

نام فایل : جنین شناسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۹
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداجنین شناسیدستگاه گوارشمقدمهمنشاء: آندودرم و مزودرم احشائیتشکیل روده اولیه Primitive gut:بدنبال خمیدگی سری دمی و جانبیمشارکت بخشی از کیسه زرده با پوشش اندودرمالفورگات و هایندگات در بخشهای سری و دمی جنینمیدگات: بخش میانی روده اولیهتکامل کرانیوکائودالخمیدگی جانبی (مقطع عرضی)بدلیل گسترش حفره آمنیوتیکتشکیل سلوم اینترا امبریونیک: بین لایه های مزودرم لترال پلیتاتصال…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

دانلود تحقیق در موردجنین شناسی

نام فایل : جنین شناسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۹
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداجنین شناسیدستگاه گوارشمقدمهمنشاء: آندودرم و مزودرم احشائیتشکیل روده اولیه Primitive gut:بدنبال خمیدگی سری دمی و جانبیمشارکت بخشی از کیسه زرده با پوشش اندودرمالفورگات و هایندگات در بخشهای سری و دمی جنینمیدگات: بخش میانی روده اولیهتکامل کرانیوکائودالخمیدگی جانبی (مقطع عرضی)بدلیل گسترش حفره آمنیوتیکتشکیل سلوم اینترا امبریونیک: بین لایه های مزودرم لترال پلیتاتصال…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی