دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين ۱۱ص

توضیحات

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين ۱۱ص

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين ۱۱ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تعريف عیار پروتئين ۱۱ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏تعريف عیار ‏ پروتئين:
‏اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان ‏در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et)‏ نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سود‏که برای ۲۵ ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.
‏وسائل لازم برای آزمايش:
‏يک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ ميلي ليتر).
‏۲بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ ميلي ليتری
‏يک پيپت ۲۵ ميلي ليتری.
‏يک پيپت ۵‏/۰‏ ميلي ليتری
‏درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن ‏نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در ۲۵ ميلي ليتر شير نشان ميدهد.
‏معرف های لازم برای آزمايش:
‏محلول سود‏(n‏۱۴۳/۰) عاری از
‏محلول الکلی فنل …

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين ۱۱ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تعريف عیار پروتئين ۱۱ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏تعريف عیار ‏ پروتئين:
‏اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان ‏در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et)‏ نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سود‏که برای ۲۵ ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.
‏وسائل لازم برای آزمايش:
‏يک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ ميلي ليتر).
‏۲بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ ميلي ليتری
‏يک پيپت ۲۵ ميلي ليتری.
‏يک پيپت ۵‏/۰‏ ميلي ليتری
‏درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن ‏نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در ۲۵ ميلي ليتر شير نشان ميدهد.
‏معرف های لازم برای آزمايش:
‏محلول سود‏(n‏۱۴۳/۰) عاری از
‏محلول الکلی فنل …

دانلود مقاله تعريف عیار پروتئين ۱۱ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (تعريف عیار پروتئين ۱۱ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏تعريف عیار ‏ پروتئين:
‏اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان ‏در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et)‏ نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سود‏که برای ۲۵ ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد.
‏وسائل لازم برای آزمايش:
‏يک بورت مدرج (تا ۰۱/۰ ميلي ليتر).
‏۲بشر ۲۵۰تا ۴۰۰ ميلي ليتری
‏يک پيپت ۲۵ ميلي ليتری.
‏يک پيپت ۵‏/۰‏ ميلي ليتری
‏درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن ‏نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در ۲۵ ميلي ليتر شير نشان ميدهد.
‏معرف های لازم برای آزمايش:
‏محلول سود‏(n‏۱۴۳/۰) عاری از
‏محلول الکلی فنل …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله تعريف عیار پروتين ۱۱ص ,تعريف عیار پروتين ۱۱ص,دانلود دانلود مقاله تعريف عیار پروتين ۱۱ص ,تعريف,عیار,پروتين,۱۱ص