دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص

توضیحات

دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص

دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص


توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۳۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها:
‏مقدمه
‏انواع سبزي
‏۱-۲ پياز و اقسام آن
‏۲-۲ موسير و اقسام آن
‏۳-۲ نعنا ع و اقسام آن
‏۴-۲ تره و اقسام آن
‏۵-۲ تره تيزك و اقسام آن
‏۶-۲ جعفري و اقسام آن
‏ ۷-۲ ريحان و اقسام آن
‏ ۸-۲ گشنيز و اقسام آن
‏ ۹-۲ شنبليه و اقسام آن
‏۳- روش توليد انواع سبز ي خشك
‏۴- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد پودر سير و پياز
‏۵- توليد برگه ميوه جات
‏۱-۵ طبقه بندي ميوه ها
‏۲-۵ زرد آلو و برگه آن
‏۳-۵ هلو و برگه آن
‏۲
‏۶- روش توليد برگه ميوه
‏۱-۶ اصول آماده سازي
‏۲-۶ جداسازي
‏۳-۶ جدا سازي قسمتهاي زائد
‏۴-۶ لكه گيري
‏۵-۶ تجهيزات خرد كن
‏۶-۶ خشك كردن
‏۷-۶ گوگرد زني
‏۸-۶ بسته بندي محصول
‏۷- آزمايشات و مواد و تجهيزات

 
دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص ,توليد سبزيجات خشك و انواع برگه مي …

دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص


توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۳۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها:
‏مقدمه
‏انواع سبزي
‏۱-۲ پياز و اقسام آن
‏۲-۲ موسير و اقسام آن
‏۳-۲ نعنا ع و اقسام آن
‏۴-۲ تره و اقسام آن
‏۵-۲ تره تيزك و اقسام آن
‏۶-۲ جعفري و اقسام آن
‏ ۷-۲ ريحان و اقسام آن
‏ ۸-۲ گشنيز و اقسام آن
‏ ۹-۲ شنبليه و اقسام آن
‏۳- روش توليد انواع سبز ي خشك
‏۴- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد پودر سير و پياز
‏۵- توليد برگه ميوه جات
‏۱-۵ طبقه بندي ميوه ها
‏۲-۵ زرد آلو و برگه آن
‏۳-۵ هلو و برگه آن
‏۲
‏۶- روش توليد برگه ميوه
‏۱-۶ اصول آماده سازي
‏۲-۶ جداسازي
‏۳-۶ جدا سازي قسمتهاي زائد
‏۴-۶ لكه گيري
‏۵-۶ تجهيزات خرد كن
‏۶-۶ خشك كردن
‏۷-۶ گوگرد زني
‏۸-۶ بسته بندي محصول
‏۷- آزمايشات و مواد و تجهيزات

 
دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص ,توليد سبزيجات خشك و انواع برگه مي …

دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص


توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۳۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها:
‏مقدمه
‏انواع سبزي
‏۱-۲ پياز و اقسام آن
‏۲-۲ موسير و اقسام آن
‏۳-۲ نعنا ع و اقسام آن
‏۴-۲ تره و اقسام آن
‏۵-۲ تره تيزك و اقسام آن
‏۶-۲ جعفري و اقسام آن
‏ ۷-۲ ريحان و اقسام آن
‏ ۸-۲ گشنيز و اقسام آن
‏ ۹-۲ شنبليه و اقسام آن
‏۳- روش توليد انواع سبز ي خشك
‏۴- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد پودر سير و پياز
‏۵- توليد برگه ميوه جات
‏۱-۵ طبقه بندي ميوه ها
‏۲-۵ زرد آلو و برگه آن
‏۳-۵ هلو و برگه آن
‏۲
‏۶- روش توليد برگه ميوه
‏۱-۶ اصول آماده سازي
‏۲-۶ جداسازي
‏۳-۶ جدا سازي قسمتهاي زائد
‏۴-۶ لكه گيري
‏۵-۶ تجهيزات خرد كن
‏۶-۶ خشك كردن
‏۷-۶ گوگرد زني
‏۸-۶ بسته بندي محصول
‏۷- آزمايشات و مواد و تجهيزات

 
دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص ,توليد سبزيجات خشك و انواع برگه مي …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص ,توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها ۳۴ص,دانلود دانلود مقاله توليد سبزيجات خشك و ان?