دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص

توضیحات

دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص

دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص


تولیدگلاب ۹۰ ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏فصل اول كليات
‏تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي:
‏گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ محمدي Rosa dama scenamiller‏ تازه چيده شده و مخلوط آن با آب كه اساس اضافي آن از محلول ابكي جدا شده است اطلاق مي گردد. البته در ساير كشورها مثل تركيه، بلغارستان و فرانسه از گونه هاي ديگر گل سرخ براي تهيه گلاب استفاده مي شود. در حقيقت گلاب محصول سنتي ايران مي باشد كه برگرفته از گلهاي تازه محمدي مي باشد و در مورد آن همين بس كه متبرك به نام حضرت رسول (ص) مي باشد و نام آن حضرت را به همراه دارد.
‏توليد گل محمدي و تهيه گلاب سالانه براي هزاران خانواده ايراني اشتغال ايجاد مي كند و گردانندگان اين رشته بوي خوش طبيعت را به خانه علاقه مندان مي برد.
‏گلاب ايراني جنبه صادراتي دارد و نشانه مرغوبيت آن ايراني بودنش مي باشد به طوريكه خانه كعبه كه قبله مسلمين جهان است با گلاب ناب ‏محمدي‏ كاشان شسته مي شود.
‏از آنجا كه گلاب براي طعم دادن به مواد غذايي، آشاميدني و يا به ع …

دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص


تولیدگلاب ۹۰ ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏فصل اول كليات
‏تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي:
‏گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ محمدي Rosa dama scenamiller‏ تازه چيده شده و مخلوط آن با آب كه اساس اضافي آن از محلول ابكي جدا شده است اطلاق مي گردد. البته در ساير كشورها مثل تركيه، بلغارستان و فرانسه از گونه هاي ديگر گل سرخ براي تهيه گلاب استفاده مي شود. در حقيقت گلاب محصول سنتي ايران مي باشد كه برگرفته از گلهاي تازه محمدي مي باشد و در مورد آن همين بس كه متبرك به نام حضرت رسول (ص) مي باشد و نام آن حضرت را به همراه دارد.
‏توليد گل محمدي و تهيه گلاب سالانه براي هزاران خانواده ايراني اشتغال ايجاد مي كند و گردانندگان اين رشته بوي خوش طبيعت را به خانه علاقه مندان مي برد.
‏گلاب ايراني جنبه صادراتي دارد و نشانه مرغوبيت آن ايراني بودنش مي باشد به طوريكه خانه كعبه كه قبله مسلمين جهان است با گلاب ناب ‏محمدي‏ كاشان شسته مي شود.
‏از آنجا كه گلاب براي طعم دادن به مواد غذايي، آشاميدني و يا به ع …

دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص


تولیدگلاب ۹۰ ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏فصل اول كليات
‏تعريف، ويژگيها و مشخصات محصول توليدي:
‏گلاب به حاصل تقطير گل هاي سرخ محمدي Rosa dama scenamiller‏ تازه چيده شده و مخلوط آن با آب كه اساس اضافي آن از محلول ابكي جدا شده است اطلاق مي گردد. البته در ساير كشورها مثل تركيه، بلغارستان و فرانسه از گونه هاي ديگر گل سرخ براي تهيه گلاب استفاده مي شود. در حقيقت گلاب محصول سنتي ايران مي باشد كه برگرفته از گلهاي تازه محمدي مي باشد و در مورد آن همين بس كه متبرك به نام حضرت رسول (ص) مي باشد و نام آن حضرت را به همراه دارد.
‏توليد گل محمدي و تهيه گلاب سالانه براي هزاران خانواده ايراني اشتغال ايجاد مي كند و گردانندگان اين رشته بوي خوش طبيعت را به خانه علاقه مندان مي برد.
‏گلاب ايراني جنبه صادراتي دارد و نشانه مرغوبيت آن ايراني بودنش مي باشد به طوريكه خانه كعبه كه قبله مسلمين جهان است با گلاب ناب ‏محمدي‏ كاشان شسته مي شود.
‏از آنجا كه گلاب براي طعم دادن به مواد غذايي، آشاميدني و يا به ع …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص ,تولیدگلاب ۹۰ ص,دانلود دانلود مقاله تولیدگلاب ۹۰ ص ,تولیدگلاب,۹۰,ص