دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص

توضیحات

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
تولید سرکه از سیب ۱۷ص
پسوند : word (..DOC) – صفحه : ۱۷
بخشی از فایل :
 
‏۱
‏مقدم‏ه‏
‏میزان تولید سیب :
‏استان خراسان پس از استان اذربایجان غربی دومین را از نظر تولید سیب دارامی باشد .
‏به طوری کلی انواع سیب های به عمل آمده در استان خراسان را بر حسب وا ریته‏ به دو نوع :۱- سیب محلی ۲- سیب خارجی تقسیم محلی مشهور :
‏۱=سیب عباسی
‏۲= سیب شیخی
‏۳= سیب علی موری
‏۴= سیب گلشاهی
‏۵= سیب گلاب
‏۶= سیب قاسم شاهی
‏۷= سیب اخلمد
‏بعضی از این واریته ها تا بستانه (‏شیخی وعلی موری ) و بعضی زمستان می باشند سیب خارجی ‏در دو وا ریته زیر خالا صه میشوند .۱- سیب زرد ۲- سیب قرمز
‏۳۰-۴۰% تولید سیب مختص به سیبهای محلی است که سلا نه از در صد انها‏کاسته میشود و۶۰-۷۰%دیگر را سیب خارجی تشکیل میدهد که از میان این میزان ۱۰%کل سیب خارجی متعلق به واریته قرمز و بقیه زرد می باشد .
‏ضایعات س‏ا‏لانه سیب:
‏۳
‏حدود ۱۰-۱۵% محصول سیب یعنی ۱۲-۱۸ هزار تن سلانه بصورت پا درختی در می اید این میزان به عوامل زیادی از قبیل …

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
تولید سرکه از سیب ۱۷ص
پسوند : word (..DOC) – صفحه : ۱۷
بخشی از فایل :
 
‏۱
‏مقدم‏ه‏
‏میزان تولید سیب :
‏استان خراسان پس از استان اذربایجان غربی دومین را از نظر تولید سیب دارامی باشد .
‏به طوری کلی انواع سیب های به عمل آمده در استان خراسان را بر حسب وا ریته‏ به دو نوع :۱- سیب محلی ۲- سیب خارجی تقسیم محلی مشهور :
‏۱=سیب عباسی
‏۲= سیب شیخی
‏۳= سیب علی موری
‏۴= سیب گلشاهی
‏۵= سیب گلاب
‏۶= سیب قاسم شاهی
‏۷= سیب اخلمد
‏بعضی از این واریته ها تا بستانه (‏شیخی وعلی موری ) و بعضی زمستان می باشند سیب خارجی ‏در دو وا ریته زیر خالا صه میشوند .۱- سیب زرد ۲- سیب قرمز
‏۳۰-۴۰% تولید سیب مختص به سیبهای محلی است که سلا نه از در صد انها‏کاسته میشود و۶۰-۷۰%دیگر را سیب خارجی تشکیل میدهد که از میان این میزان ۱۰%کل سیب خارجی متعلق به واریته قرمز و بقیه زرد می باشد .
‏ضایعات س‏ا‏لانه سیب:
‏۳
‏حدود ۱۰-۱۵% محصول سیب یعنی ۱۲-۱۸ هزار تن سلانه بصورت پا درختی در می اید این میزان به عوامل زیادی از قبیل …

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
تولید سرکه از سیب ۱۷ص
پسوند : word (..DOC) – صفحه : ۱۷
بخشی از فایل :
 
‏۱
‏مقدم‏ه‏
‏میزان تولید سیب :
‏استان خراسان پس از استان اذربایجان غربی دومین را از نظر تولید سیب دارامی باشد .
‏به طوری کلی انواع سیب های به عمل آمده در استان خراسان را بر حسب وا ریته‏ به دو نوع :۱- سیب محلی ۲- سیب خارجی تقسیم محلی مشهور :
‏۱=سیب عباسی
‏۲= سیب شیخی
‏۳= سیب علی موری
‏۴= سیب گلشاهی
‏۵= سیب گلاب
‏۶= سیب قاسم شاهی
‏۷= سیب اخلمد
‏بعضی از این واریته ها تا بستانه (‏شیخی وعلی موری ) و بعضی زمستان می باشند سیب خارجی ‏در دو وا ریته زیر خالا صه میشوند .۱- سیب زرد ۲- سیب قرمز
‏۳۰-۴۰% تولید سیب مختص به سیبهای محلی است که سلا نه از در صد انها‏کاسته میشود و۶۰-۷۰%دیگر را سیب خارجی تشکیل میدهد که از میان این میزان ۱۰%کل سیب خارجی متعلق به واریته قرمز و بقیه زرد می باشد .
‏ضایعات س‏ا‏لانه سیب:
‏۳
‏حدود ۱۰-۱۵% محصول سیب یعنی ۱۲-۱۸ هزار تن سلانه بصورت پا درختی در می اید این میزان به عوامل زیادی از قبیل …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص ,تولید سرکه از سیب ۱۷ص,دانلود دانلود مقاله تولید سرکه از سیب ۱۷ص ,تولید,سرکه,از,سیب,۱۷ص