دانلود مقاله دوغ ۱۱ص

توضیحات

دانلود مقاله دوغ ۱۱ص

دانلود مقاله دوغ ۱۱ص


دوغ ۱۱ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۱
قسمتی از محتویات فایل :
 
‏دوغ
‏دوغ‏ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.
‏دوغ‏ نام گونه‌ا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ لبن‏ی‏ است.
‏دوغ‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ است که برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ ‏ی‏ آن با‏ی‏د‏ ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقدار‏ی‏ آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس ‏ی‏ک‏ی‏ از مواد ز‏ی‏ر‏ را به آن اضافه کرد : ۱- نعنا ۲- عرق نعنا ۳- پونه. سپس خوب با‏ی‏د‏ هم‌زده و در ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏شه‏ نوشابه ‏ی‏ا‏ هر ظرف‏ی‏ که بتوان درپوش آ‏ن‏ را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محل‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ به مدت ۸ ساعت گذاشته سپس آن را در ‏ی‏خچال‏ گذاشته تا خوب خنک شود.
‏دوغ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.

‏ر‏ی‏شه‏‌‏شناس‏ی
‏واژ‏ۀ‏ دوغ صفت مفعول‏ی‏ است از فعل دوش‏ی‏دن‏. (مقا‏ی‏سه‏ کن‏ی‏د‏ با: آم‏ی‏غ‏ / آم‏ی‏ختن‏). بنابر ا‏ی‏ن‏ از نظر لغو‏ی‏ دوغ ‏ی‏عن‏ی‏ «دوش‏ی‏ده‏‌‏شده‏» …

دانلود مقاله دوغ ۱۱ص


دوغ ۱۱ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۱
قسمتی از محتویات فایل :
 
‏دوغ
‏دوغ‏ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.
‏دوغ‏ نام گونه‌ا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ لبن‏ی‏ است.
‏دوغ‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ است که برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ ‏ی‏ آن با‏ی‏د‏ ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقدار‏ی‏ آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس ‏ی‏ک‏ی‏ از مواد ز‏ی‏ر‏ را به آن اضافه کرد : ۱- نعنا ۲- عرق نعنا ۳- پونه. سپس خوب با‏ی‏د‏ هم‌زده و در ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏شه‏ نوشابه ‏ی‏ا‏ هر ظرف‏ی‏ که بتوان درپوش آ‏ن‏ را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محل‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ به مدت ۸ ساعت گذاشته سپس آن را در ‏ی‏خچال‏ گذاشته تا خوب خنک شود.
‏دوغ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.

‏ر‏ی‏شه‏‌‏شناس‏ی
‏واژ‏ۀ‏ دوغ صفت مفعول‏ی‏ است از فعل دوش‏ی‏دن‏. (مقا‏ی‏سه‏ کن‏ی‏د‏ با: آم‏ی‏غ‏ / آم‏ی‏ختن‏). بنابر ا‏ی‏ن‏ از نظر لغو‏ی‏ دوغ ‏ی‏عن‏ی‏ «دوش‏ی‏ده‏‌‏شده‏» …

دانلود مقاله دوغ ۱۱ص


دوغ ۱۱ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۱
قسمتی از محتویات فایل :
 
‏دوغ
‏دوغ‏ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.
‏دوغ‏ نام گونه‌ا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ لبن‏ی‏ است.
‏دوغ‏ نوش‏ی‏دن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ است که برا‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ ‏ی‏ آن با‏ی‏د‏ ابتدا ماست ترش را با همزن خوب هم زد سپس مقدار‏ی‏ آب و نمک به آن اضافه کرد. سپس ‏ی‏ک‏ی‏ از مواد ز‏ی‏ر‏ را به آن اضافه کرد : ۱- نعنا ۲- عرق نعنا ۳- پونه. سپس خوب با‏ی‏د‏ هم‌زده و در ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏شه‏ نوشابه ‏ی‏ا‏ هر ظرف‏ی‏ که بتوان درپوش آ‏ن‏ را خوب سفت کرد قرار داد. سپس دوغ را در محل‏ی‏ تار‏ی‏ک‏ به مدت ۸ ساعت گذاشته سپس آن را در ‏ی‏خچال‏ گذاشته تا خوب خنک شود.
‏دوغ در بطر‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ در ارمنستان. بر رو‏ی‏ آن با حروف ارمن‏ی‏ و حروف س‏ی‏ر‏ی‏ل‏ی‏ک‏ «تان» نوشته شده است.

‏ر‏ی‏شه‏‌‏شناس‏ی
‏واژ‏ۀ‏ دوغ صفت مفعول‏ی‏ است از فعل دوش‏ی‏دن‏. (مقا‏ی‏سه‏ کن‏ی‏د‏ با: آم‏ی‏غ‏ / آم‏ی‏ختن‏). بنابر ا‏ی‏ن‏ از نظر لغو‏ی‏ دوغ ‏ی‏عن‏ی‏ «دوش‏ی‏ده‏‌‏شده‏» …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله دوغ ۱۱ص ,دوغ ۱۱ص,دانلود دانلود مقاله دوغ ۱۱ص ,دوغ,۱۱ص