دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص

توضیحات

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص


روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۰ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير‏:‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير به سه دسته تقسيم ‏ ‏می گردند:
‏دسته اول_ روشهای حجمی‏: در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در ‏اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی ‏اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber‏ و Babcock
‏دسته دوم_ روشهای وزنی‏: در اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه ‏و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند.‏ مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb‏ و Adem-Meillere
‏دسته سوم_ روشهای طيفی‏: در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II‏ ميباشد که برا …

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص


روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۰ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير‏:‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير به سه دسته تقسيم ‏ ‏می گردند:
‏دسته اول_ روشهای حجمی‏: در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در ‏اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی ‏اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber‏ و Babcock
‏دسته دوم_ روشهای وزنی‏: در اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه ‏و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند.‏ مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb‏ و Adem-Meillere
‏دسته سوم_ روشهای طيفی‏: در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II‏ ميباشد که برا …

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص


روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۰ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير‏:‏روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير به سه دسته تقسيم ‏ ‏می گردند:
‏دسته اول_ روشهای حجمی‏: در اين دسته از روشها قسمت غير چرب شير در ‏اسيد سولفوريک حل شده و قسمت چرب پس از سانتريفوژ کردن در ستون مدرجی ‏اندازه گيری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمايشهای روزانه بکار ميروند. مهمترين و متداولترين روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber‏ و Babcock
‏دسته دوم_ روشهای وزنی‏: در اين روشها چربی شير بوسيله انحلال در يک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقيق تر بوده و معمولاً بعنوان مقايسه ‏و در کارهای تحقيقی مورد استفاده قرار ميگيرند.‏ مهمترين و متداولترين روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb‏ و Adem-Meillere
‏دسته سوم_ روشهای طيفی‏: در اين روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده ميشود. مهمترين و متداولترين اين روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II‏ ميباشد که برا …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص ,روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص,دانلود دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير ۱۰ص ,روشه?