دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص

توضیحات

دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص

دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (روغنهای خوراکی ۱۷ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۹ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏روغنهای خوراکی
‏در حدود ۹۵درصد چربی موجود در بدن انسان و غذا از تری گليسريدها تشکيل يافته است. تری گلسيريدها از اتصال گروه کربوکسل ‏اسيدهای چرب با گليسرول(نوعی الکل) به وجود می آيد. اسيدهای چرب(FATTY ACID)‏ از يک زنجيره هيدروکربن طويل و آبگريز و يک سر گروه کربوکسيل (-COOH)‏ و آبدوست تشکيل يافته اند. بسته به موجود بودن و تعداد پيوندهای دوگانه (C=C)‏ اسيدهای چرب به دو دسته اشباع و غير اشباع تقسيم بندی ميگردند.در اسيدهای چرب اشباع يک يا چند اتم کربن ظرفيت پذيرش اتم هيدروژن شان تکميل نگرديده است. وجود پيوندهای دوگانه موجب پديد آمدن خميدگی در ساختمان زنجيره هيدروکربن و در نهايت پايين آمدن نقطه ذوب اسيدهای غير اشباع ميگردد.
‏اسيدهای غيراشباع می توانند به دو فرم و يا ايزومر آرايش يابند:
‏ايزومرسيس(CIS)‏:‏ در اين ايزومر اتمهای هيدروژن هر دو در يک طرف پيوند دوگانه(هردو بالا و يا هر دو پايين) قرار گرفته اند.
۲
‏ايزومر ترانس(TRANS)‏: ‏در اين ايزوم …

دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (روغنهای خوراکی ۱۷ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۹ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏روغنهای خوراکی
‏در حدود ۹۵درصد چربی موجود در بدن انسان و غذا از تری گليسريدها تشکيل يافته است. تری گلسيريدها از اتصال گروه کربوکسل ‏اسيدهای چرب با گليسرول(نوعی الکل) به وجود می آيد. اسيدهای چرب(FATTY ACID)‏ از يک زنجيره هيدروکربن طويل و آبگريز و يک سر گروه کربوکسيل (-COOH)‏ و آبدوست تشکيل يافته اند. بسته به موجود بودن و تعداد پيوندهای دوگانه (C=C)‏ اسيدهای چرب به دو دسته اشباع و غير اشباع تقسيم بندی ميگردند.در اسيدهای چرب اشباع يک يا چند اتم کربن ظرفيت پذيرش اتم هيدروژن شان تکميل نگرديده است. وجود پيوندهای دوگانه موجب پديد آمدن خميدگی در ساختمان زنجيره هيدروکربن و در نهايت پايين آمدن نقطه ذوب اسيدهای غير اشباع ميگردد.
‏اسيدهای غيراشباع می توانند به دو فرم و يا ايزومر آرايش يابند:
‏ايزومرسيس(CIS)‏:‏ در اين ايزومر اتمهای هيدروژن هر دو در يک طرف پيوند دوگانه(هردو بالا و يا هر دو پايين) قرار گرفته اند.
۲
‏ايزومر ترانس(TRANS)‏: ‏در اين ايزوم …

دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (روغنهای خوراکی ۱۷ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۱۹ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏روغنهای خوراکی
‏در حدود ۹۵درصد چربی موجود در بدن انسان و غذا از تری گليسريدها تشکيل يافته است. تری گلسيريدها از اتصال گروه کربوکسل ‏اسيدهای چرب با گليسرول(نوعی الکل) به وجود می آيد. اسيدهای چرب(FATTY ACID)‏ از يک زنجيره هيدروکربن طويل و آبگريز و يک سر گروه کربوکسيل (-COOH)‏ و آبدوست تشکيل يافته اند. بسته به موجود بودن و تعداد پيوندهای دوگانه (C=C)‏ اسيدهای چرب به دو دسته اشباع و غير اشباع تقسيم بندی ميگردند.در اسيدهای چرب اشباع يک يا چند اتم کربن ظرفيت پذيرش اتم هيدروژن شان تکميل نگرديده است. وجود پيوندهای دوگانه موجب پديد آمدن خميدگی در ساختمان زنجيره هيدروکربن و در نهايت پايين آمدن نقطه ذوب اسيدهای غير اشباع ميگردد.
‏اسيدهای غيراشباع می توانند به دو فرم و يا ايزومر آرايش يابند:
‏ايزومرسيس(CIS)‏:‏ در اين ايزومر اتمهای هيدروژن هر دو در يک طرف پيوند دوگانه(هردو بالا و يا هر دو پايين) قرار گرفته اند.
۲
‏ايزومر ترانس(TRANS)‏: ‏در اين ايزوم …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص ,روغنهای خوراکی ۱۷ص,دانلود دانلود مقاله روغنهای خوراکی ۱۷ص ,روغنهای,خوراکی,۱۷ص