دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص

توضیحات

دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص

دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سيلو ۳۵ ص) را ویرایش کنید.
سيلو ۳۵ ص – word (..doc) – دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو ۳۵ ص,دانلود دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو,۳۵,ص
فایل : filetypetxt
۳۳ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏كليات
‏سيلو:
‏سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي محفوظ و حتي المقدور بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري مي شود. اين محل ها سيلو ناميده مي شود. (سيلو كلمه اي است اسپانيائي و به معني انبار و يا زير زمين مي باشد) و مواد سيلو شده را غذاي تخمير شده، غذاي ترش و يا سيلو‏ ‏ مي نامند.
‏ارزش غذائي علوفه سيلو شده نسبتاً خوب و اتلاف غذائي آن نسبت به ساير روش هاي نگهداري كمتر و در نتيجه مي توان بدينوسيله غذاي آبدار و ارزان قيمتي در اختيار دام قرار داد.
‏مزاياي نگهداري غذاي دام به روش سيلو كردن:
‏۱- وابسته نبودن به و هوا و تغييرات جوي. يعني در هر شرايطي مي توان علوفه را سيلو نمود.
‏۲- مقدار اتلاف در روش سيلو كردن كمتر از روش خشك كردن است. اتلاف در روش سيلو ۱۵ درصد و در خشك كردن بيش از ۲۰ درصد مي باشد.
‏۳- از لحاظ ساعات كار، روش سيلو ك …

دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سيلو ۳۵ ص) را ویرایش کنید.
سيلو ۳۵ ص – word (..doc) – دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو ۳۵ ص,دانلود دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو,۳۵,ص
فایل : filetypetxt
۳۳ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏كليات
‏سيلو:
‏سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي محفوظ و حتي المقدور بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري مي شود. اين محل ها سيلو ناميده مي شود. (سيلو كلمه اي است اسپانيائي و به معني انبار و يا زير زمين مي باشد) و مواد سيلو شده را غذاي تخمير شده، غذاي ترش و يا سيلو‏ ‏ مي نامند.
‏ارزش غذائي علوفه سيلو شده نسبتاً خوب و اتلاف غذائي آن نسبت به ساير روش هاي نگهداري كمتر و در نتيجه مي توان بدينوسيله غذاي آبدار و ارزان قيمتي در اختيار دام قرار داد.
‏مزاياي نگهداري غذاي دام به روش سيلو كردن:
‏۱- وابسته نبودن به و هوا و تغييرات جوي. يعني در هر شرايطي مي توان علوفه را سيلو نمود.
‏۲- مقدار اتلاف در روش سيلو كردن كمتر از روش خشك كردن است. اتلاف در روش سيلو ۱۵ درصد و در خشك كردن بيش از ۲۰ درصد مي باشد.
‏۳- از لحاظ ساعات كار، روش سيلو ك …

دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سيلو ۳۵ ص) را ویرایش کنید.
سيلو ۳۵ ص – word (..doc) – دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو ۳۵ ص,دانلود دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو,۳۵,ص
فایل : filetypetxt
۳۳ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏كليات
‏سيلو:
‏سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي محفوظ و حتي المقدور بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري مي شود. اين محل ها سيلو ناميده مي شود. (سيلو كلمه اي است اسپانيائي و به معني انبار و يا زير زمين مي باشد) و مواد سيلو شده را غذاي تخمير شده، غذاي ترش و يا سيلو‏ ‏ مي نامند.
‏ارزش غذائي علوفه سيلو شده نسبتاً خوب و اتلاف غذائي آن نسبت به ساير روش هاي نگهداري كمتر و در نتيجه مي توان بدينوسيله غذاي آبدار و ارزان قيمتي در اختيار دام قرار داد.
‏مزاياي نگهداري غذاي دام به روش سيلو كردن:
‏۱- وابسته نبودن به و هوا و تغييرات جوي. يعني در هر شرايطي مي توان علوفه را سيلو نمود.
‏۲- مقدار اتلاف در روش سيلو كردن كمتر از روش خشك كردن است. اتلاف در روش سيلو ۱۵ درصد و در خشك كردن بيش از ۲۰ درصد مي باشد.
‏۳- از لحاظ ساعات كار، روش سيلو ك …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو ۳۵ ص,دانلود دانلود مقاله سيلو ۳۵ ص ,سيلو,۳۵,ص