دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص

توضیحات

دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص

دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص


شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..DOC) – شامل ۵۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
۲
‏فن آوري نوين خشك كردن :
‏دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال ۱۹۸۵ در آمريكا ۴/۲ كواد ,‏ افزون بر ۲۰ كواد نيرو براي خشك كردن ‏مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد.
‏ در بخشهاي بعد اين فصل روشهاي جديد خشك كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است .
‏۱-۴ خشك كردن با كهموج (ميكروويو)
‏امواج راديويي با بسامد بالا تا ۰۰۰/۳۰ مگاهرتز مي تواند در خشك كردن به كار گرفته شود . يك ژنراتور بسامد بالا موجها را به درون يك آون كه براي جلوگيري از عبور موجها طراحي شده است مي فرستد. طول موج گزيده شده به گونه اي است كه از عبور و نفوذ آنها از داخل ماده‏‌‏ي غذا …

دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص


شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..DOC) – شامل ۵۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
۲
‏فن آوري نوين خشك كردن :
‏دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال ۱۹۸۵ در آمريكا ۴/۲ كواد ,‏ افزون بر ۲۰ كواد نيرو براي خشك كردن ‏مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد.
‏ در بخشهاي بعد اين فصل روشهاي جديد خشك كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است .
‏۱-۴ خشك كردن با كهموج (ميكروويو)
‏امواج راديويي با بسامد بالا تا ۰۰۰/۳۰ مگاهرتز مي تواند در خشك كردن به كار گرفته شود . يك ژنراتور بسامد بالا موجها را به درون يك آون كه براي جلوگيري از عبور موجها طراحي شده است مي فرستد. طول موج گزيده شده به گونه اي است كه از عبور و نفوذ آنها از داخل ماده‏‌‏ي غذا …

دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص


شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..DOC) – شامل ۵۱ صفحه
قسمتی از متن :
 
۲
‏فن آوري نوين خشك كردن :
‏دربسياري از فرايندها خشك كردن يك كار سخت و مهم است . يك بررسي پژوهشي نشان داد كه در سال ۱۹۸۵ در آمريكا ۴/۲ كواد ,‏ افزون بر ۲۰ كواد نيرو براي خشك كردن ‏مصرف شده است . پس حتي درصد كوچكي صرفه جويي در مصرف انرژي بهبود قابل توجهي را در كارايي انرژي ايجاد مي كند . افزون بر اين ديگر كيفيت نهايي محصول غذايي به شدت تحت تأثير روش و راهكار خشك كردن قرار دارد.
‏ در بخشهاي بعد اين فصل روشهاي جديد خشك كردن و كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني و متراكم مكانيكي مجدد بخار در فرايند خشك كردن آورده شده است .
‏۱-۴ خشك كردن با كهموج (ميكروويو)
‏امواج راديويي با بسامد بالا تا ۰۰۰/۳۰ مگاهرتز مي تواند در خشك كردن به كار گرفته شود . يك ژنراتور بسامد بالا موجها را به درون يك آون كه براي جلوگيري از عبور موجها طراحي شده است مي فرستد. طول موج گزيده شده به گونه اي است كه از عبور و نفوذ آنها از داخل ماده‏‌‏ي غذا …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص ,فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص,دانلود دانلود مقاله فناوری نوین خشک کردن ۵۰ ص ,فناوری,نوین,خشک,کردن,۵۰,ص