دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص

توضیحات

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص


مضرات مصرف نمك ۸ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏مضرات مصرف نمك
‏نمك خوراكي (edible salt‏) يك ماده معدني و بـلـورين است كه عمدتاً از‏ ‏سـديم كلرايد (sodium chloride‏) تشـــكيل يافته است. از جمله مصارف‏ ‏نـمك خوراكـي مي تـوان بـه طـعم دهـي بـه مـواد غـذايـي، به عنوان يك‏ ‏نـگهدارنده مـواد غـذايـي (جلـوگيري از فسـاد مـــواد غذايي) و ترد كننده
‏گوشت اشاره كرد.
‏تقسيم بندي نمك ها:
‏۱-سنـگ نمك (rock salt‏): سـنگ نـمـك يـا هاليت (halite‏) يــك نمك‏ ‏تصفيه نشده، با رنـگ خاكستري و ممـلو از نـاخالـصي است. از اين نمك براي ذوب كردن يخ و برف در خيابانها و جاده ها استفاده ميشود. سنگ نمك در واقع سديم كلرايد است با فرمول شيميايي (NACL‏).
‏۲-نمك سفره (table salt‏): سنگ نمك تصفيه شده و آسياب شده است، كه معمولاً با يد غني سازي شده است.
‏۳-نمك دريا (sea salt‏): اين نوع نمك با تبخير آب دريا و اقيانوسها حاصل ميشود. تركيابت شيميايي نمك دريا شامل سديم، كلرايد، سولفات، منيزيوم، پتاسيم، كلسيم است. …

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص


مضرات مصرف نمك ۸ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏مضرات مصرف نمك
‏نمك خوراكي (edible salt‏) يك ماده معدني و بـلـورين است كه عمدتاً از‏ ‏سـديم كلرايد (sodium chloride‏) تشـــكيل يافته است. از جمله مصارف‏ ‏نـمك خوراكـي مي تـوان بـه طـعم دهـي بـه مـواد غـذايـي، به عنوان يك‏ ‏نـگهدارنده مـواد غـذايـي (جلـوگيري از فسـاد مـــواد غذايي) و ترد كننده
‏گوشت اشاره كرد.
‏تقسيم بندي نمك ها:
‏۱-سنـگ نمك (rock salt‏): سـنگ نـمـك يـا هاليت (halite‏) يــك نمك‏ ‏تصفيه نشده، با رنـگ خاكستري و ممـلو از نـاخالـصي است. از اين نمك براي ذوب كردن يخ و برف در خيابانها و جاده ها استفاده ميشود. سنگ نمك در واقع سديم كلرايد است با فرمول شيميايي (NACL‏).
‏۲-نمك سفره (table salt‏): سنگ نمك تصفيه شده و آسياب شده است، كه معمولاً با يد غني سازي شده است.
‏۳-نمك دريا (sea salt‏): اين نوع نمك با تبخير آب دريا و اقيانوسها حاصل ميشود. تركيابت شيميايي نمك دريا شامل سديم، كلرايد، سولفات، منيزيوم، پتاسيم، كلسيم است. …

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص


مضرات مصرف نمك ۸ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۸ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۱
‏مضرات مصرف نمك
‏نمك خوراكي (edible salt‏) يك ماده معدني و بـلـورين است كه عمدتاً از‏ ‏سـديم كلرايد (sodium chloride‏) تشـــكيل يافته است. از جمله مصارف‏ ‏نـمك خوراكـي مي تـوان بـه طـعم دهـي بـه مـواد غـذايـي، به عنوان يك‏ ‏نـگهدارنده مـواد غـذايـي (جلـوگيري از فسـاد مـــواد غذايي) و ترد كننده
‏گوشت اشاره كرد.
‏تقسيم بندي نمك ها:
‏۱-سنـگ نمك (rock salt‏): سـنگ نـمـك يـا هاليت (halite‏) يــك نمك‏ ‏تصفيه نشده، با رنـگ خاكستري و ممـلو از نـاخالـصي است. از اين نمك براي ذوب كردن يخ و برف در خيابانها و جاده ها استفاده ميشود. سنگ نمك در واقع سديم كلرايد است با فرمول شيميايي (NACL‏).
‏۲-نمك سفره (table salt‏): سنگ نمك تصفيه شده و آسياب شده است، كه معمولاً با يد غني سازي شده است.
‏۳-نمك دريا (sea salt‏): اين نوع نمك با تبخير آب دريا و اقيانوسها حاصل ميشود. تركيابت شيميايي نمك دريا شامل سديم، كلرايد، سولفات، منيزيوم، پتاسيم، كلسيم است. …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص ,مضرات مصرف نمك ۸ص,دانلود دانلود مقاله مضرات مصرف نمك ۸ص ,مضرات,مصرف,نمك,۸ص