دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص

توضیحات

دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص

دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص


نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏تعاريف عوامل فيزيكي نگهداري ميوه‏‏‏ها و سبزيها در سردخانه و روش اندازه‏‏‏گيري آنها
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏درجه حرارت
‏رطوبت نسبي
‏جريان هوا
۲
‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني ميوه‏‏‏ها و سبزيجات تهيه و تدوين شده در بيست و هفتمين جلسه ملي كشاورزي و مواد غذائي مورخ ۵۷/۶/۷‏ تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹‏) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كم …

دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص


نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏تعاريف عوامل فيزيكي نگهداري ميوه‏‏‏ها و سبزيها در سردخانه و روش اندازه‏‏‏گيري آنها
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏درجه حرارت
‏رطوبت نسبي
‏جريان هوا
۲
‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني ميوه‏‏‏ها و سبزيجات تهيه و تدوين شده در بيست و هفتمين جلسه ملي كشاورزي و مواد غذائي مورخ ۵۷/۶/۷‏ تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹‏) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كم …

دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص


نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏تعاريف عوامل فيزيكي نگهداري ميوه‏‏‏ها و سبزيها در سردخانه و روش اندازه‏‏‏گيري آنها
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏درجه حرارت
‏رطوبت نسبي
‏جريان هوا
۲
‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني ميوه‏‏‏ها و سبزيجات تهيه و تدوين شده در بيست و هفتمين جلسه ملي كشاورزي و مواد غذائي مورخ ۵۷/۶/۷‏ تصويب گرديد . پس از تأييد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه ۱۳۴۹‏) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كم …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص ,نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص,دانلود دانلود مقاله نگهداری میوه ها و سبزیها ۱۹ص ,نگهداری,میوه,ها,و,سبزیه