فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان- به همراه ترجمه کامل و دقیق

توضیحات

فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان- به همراه ترجمه کامل و دقیق

فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان- به همراه ترجمه کامل و دقیق


استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان   18 صفحه فایل pdf فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان-به همراه ۲۴ صفحه فایل word ترجمه کامل و دقیق فصل     چکیده  نانوذرّات پتانسیل وسیعی در تشخیص بیماری­های گیاهی و مدیریت سازگار با محیط زیست بیماری دارند. نانوحسگرها که ابزارهای ریز-تشخیصی هستند می­توانند نقش حیاتی در شناسایی پاتوژن و مدیریت انواع مختلف بیماری­های گیاهی داشته باشند. این فصل روی نانوذرّات مورد استفاده در مدیریت بیماری و امکان سازگارکردن بزرگ­م قیاس نانوذرّات از طریق یکپارچه­ سازی آن­ها با روش­های سنّتی و جلوگیری از اتلاف محصول به وسیله ­ی آفات و بیماری­ها، متمرکز است.       …

فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان- به همراه ترجمه کامل و دقیق


استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان   18 صفحه فایل pdf فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان-به همراه ۲۴ صفحه فایل word ترجمه کامل و دقیق فصل     چکیده  نانوذرّات پتانسیل وسیعی در تشخیص بیماری­های گیاهی و مدیریت سازگار با محیط زیست بیماری دارند. نانوحسگرها که ابزارهای ریز-تشخیصی هستند می­توانند نقش حیاتی در شناسایی پاتوژن و مدیریت انواع مختلف بیماری­های گیاهی داشته باشند. این فصل روی نانوذرّات مورد استفاده در مدیریت بیماری و امکان سازگارکردن بزرگ­م قیاس نانوذرّات از طریق یکپارچه­ سازی آن­ها با روش­های سنّتی و جلوگیری از اتلاف محصول به وسیله ­ی آفات و بیماری­ها، متمرکز است.       …

فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان- به همراه ترجمه کامل و دقیق


استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان   18 صفحه فایل pdf فصل دوازده کتاب اصول و تجربیات نانوتکنولوژی گیاهی-استفاده از نانوذرّات برای حفاظت از گیاهان-به همراه ۲۴ صفحه فایل word ترجمه کامل و دقیق فصل     چکیده  نانوذرّات پتانسیل وسیعی در تشخیص بیماری­های گیاهی و مدیریت سازگار با محیط زیست بیماری دارند. نانوحسگرها که ابزارهای ریز-تشخیصی هستند می­توانند نقش حیاتی در شناسایی پاتوژن و مدیریت انواع مختلف بیماری­های گیاهی داشته باشند. این فصل روی نانوذرّات مورد استفاده در مدیریت بیماری و امکان سازگارکردن بزرگ­م قیاس نانوذرّات از طریق یکپارچه­ سازی آن­ها با روش­های سنّتی و جلوگیری از اتلاف محصول به وسیله ­ی آفات و بیماری­ها، متمرکز است.       …

فنی و مهندسی

نانوتکنولوژی گیاهی , حفاظت گیاهی , مدیریت بیماری گیاهی , نانوذرات , نانونقره