مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر

شناسه محصول: 7a34178676ae دسته: برچسب:

توضیحات

مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر

مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر


ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۶ صفحه فایل word ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     چکیده   خاک های ساوانای برزیل دارای مشکل کمبود فسفر هستند. انتخاب و تشخیص ژنوتیپ های ذرت برای چنین محیط هایی، یک موضوع پژوهشی بسیار مهم در برزیل است. هدف این مقاله، ارزیابی خواص ماده ی خشک و مشخصات مورفولوژیک ریشه ی هشت رده ی ذرت دارای زمینه و منشاء ژنتیکی متفاوت از برنامه ی تولید مثلی مرکز ملی پژوهش های ذرت و ذرت خوشهای۱ ، در خاک های دارای غلظت های مختلف P بود. آزمایش، در قطعات دارای سطوح مختلف فسفر انجام شد: فسفر زیاد ( HP ) و فسفر کم ( LP ). طراحی آزمایشی، بلوک های تصادفی با سه تکرار بود. ارزیابی مشخصه های مورفولوژیک انشعابات و سیستم ریشه ای، ۲۱ روز بعد از کاشت، انجام شد. برای مورفولوژی ریشه، از برنامه ی تحلیل عکس WinRhizo استفاده شد. در سطوح مختلف فسفر، تفاوتی در خواص ماده ی خشک، مشاهده نشد. با این وجود، وقتی که غلظت های مختلف فسفر را مقایسه کردیم، نژاد L1 …

مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر


ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۶ صفحه فایل word ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     چکیده   خاک های ساوانای برزیل دارای مشکل کمبود فسفر هستند. انتخاب و تشخیص ژنوتیپ های ذرت برای چنین محیط هایی، یک موضوع پژوهشی بسیار مهم در برزیل است. هدف این مقاله، ارزیابی خواص ماده ی خشک و مشخصات مورفولوژیک ریشه ی هشت رده ی ذرت دارای زمینه و منشاء ژنتیکی متفاوت از برنامه ی تولید مثلی مرکز ملی پژوهش های ذرت و ذرت خوشهای۱ ، در خاک های دارای غلظت های مختلف P بود. آزمایش، در قطعات دارای سطوح مختلف فسفر انجام شد: فسفر زیاد ( HP ) و فسفر کم ( LP ). طراحی آزمایشی، بلوک های تصادفی با سه تکرار بود. ارزیابی مشخصه های مورفولوژیک انشعابات و سیستم ریشه ای، ۲۱ روز بعد از کاشت، انجام شد. برای مورفولوژی ریشه، از برنامه ی تحلیل عکس WinRhizo استفاده شد. در سطوح مختلف فسفر، تفاوتی در خواص ماده ی خشک، مشاهده نشد. با این وجود، وقتی که غلظت های مختلف فسفر را مقایسه کردیم، نژاد L1 …

مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر


ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۶ صفحه فایل word ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی اولیه ی مورفولوژی ریشه ی ژنوتیپ های ذرت تحت کمبود فسفر     چکیده   خاک های ساوانای برزیل دارای مشکل کمبود فسفر هستند. انتخاب و تشخیص ژنوتیپ های ذرت برای چنین محیط هایی، یک موضوع پژوهشی بسیار مهم در برزیل است. هدف این مقاله، ارزیابی خواص ماده ی خشک و مشخصات مورفولوژیک ریشه ی هشت رده ی ذرت دارای زمینه و منشاء ژنتیکی متفاوت از برنامه ی تولید مثلی مرکز ملی پژوهش های ذرت و ذرت خوشهای۱ ، در خاک های دارای غلظت های مختلف P بود. آزمایش، در قطعات دارای سطوح مختلف فسفر انجام شد: فسفر زیاد ( HP ) و فسفر کم ( LP ). طراحی آزمایشی، بلوک های تصادفی با سه تکرار بود. ارزیابی مشخصه های مورفولوژیک انشعابات و سیستم ریشه ای، ۲۱ روز بعد از کاشت، انجام شد. برای مورفولوژی ریشه، از برنامه ی تحلیل عکس WinRhizo استفاده شد. در سطوح مختلف فسفر، تفاوتی در خواص ماده ی خشک، مشاهده نشد. با این وجود، وقتی که غلظت های مختلف فسفر را مقایسه کردیم، نژاد L1 …

فنی و مهندسی

مورفولوژی , ریشه , ذرت , فسفر ,