مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

توضیحات

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین


حیات پس از برداشت شاخه ­های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۸ صفحه فایل word مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین       مقدمه   رزها متعلق به خانواده رزاسه یا گل سرخیان هستند و به دلیل صرفه اقتصادی، اهمیت زیادی دارند . این گیاه در صنایع بر پایه کشاورزی خصوصا ساخت لوازم آرایشی و عطر ها اهمیت زیادی دارد. علاوه برآن، رزها نقشی حیاتی در تولید محصولات پزشکی و غذایی دارند. هرچند که ایده اصلی کاشت رز چیدن گل های آن و مربوط به صنعت کشت گل است. یکی از مهم ترین مشکلات گل های چیده شده این است که دوره زندگی بعد از چیده شدن آن ها کوتاه است. پیری گل های چیده شده به عوامل مختلفی چون تنش آب، مصرف کربوهیدرات، میکرواورگانیسم ها واثر اتیلن بستگی دارد. در گل میخک صد پر، پیری گلبرگ ها به عواملی چون افزایش بحرانی در تولید اتیلن، در طول مراحل انتهایی بستگی دارد. اتیلن پیری گل و پلاسیدگی را افزایش میدهد، نفوذ پذیری سلول های گلبرگ را زیاد کرده و سیالیت غشاء سلول ها را …

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین


حیات پس از برداشت شاخه ­های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۸ صفحه فایل word مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین       مقدمه   رزها متعلق به خانواده رزاسه یا گل سرخیان هستند و به دلیل صرفه اقتصادی، اهمیت زیادی دارند . این گیاه در صنایع بر پایه کشاورزی خصوصا ساخت لوازم آرایشی و عطر ها اهمیت زیادی دارد. علاوه برآن، رزها نقشی حیاتی در تولید محصولات پزشکی و غذایی دارند. هرچند که ایده اصلی کاشت رز چیدن گل های آن و مربوط به صنعت کشت گل است. یکی از مهم ترین مشکلات گل های چیده شده این است که دوره زندگی بعد از چیده شدن آن ها کوتاه است. پیری گل های چیده شده به عوامل مختلفی چون تنش آب، مصرف کربوهیدرات، میکرواورگانیسم ها واثر اتیلن بستگی دارد. در گل میخک صد پر، پیری گلبرگ ها به عواملی چون افزایش بحرانی در تولید اتیلن، در طول مراحل انتهایی بستگی دارد. اتیلن پیری گل و پلاسیدگی را افزایش میدهد، نفوذ پذیری سلول های گلبرگ را زیاد کرده و سیالیت غشاء سلول ها را …

مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین


حیات پس از برداشت شاخه ­های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین     4 صفحه فایل pdf مقاله و ۸ صفحه فایل word مقاله ترجمه شده با عنوان حیات پس از برداشت شاخه های گل رز تیمار شده با سالیسیلیک اسید و گلوتامین       مقدمه   رزها متعلق به خانواده رزاسه یا گل سرخیان هستند و به دلیل صرفه اقتصادی، اهمیت زیادی دارند . این گیاه در صنایع بر پایه کشاورزی خصوصا ساخت لوازم آرایشی و عطر ها اهمیت زیادی دارد. علاوه برآن، رزها نقشی حیاتی در تولید محصولات پزشکی و غذایی دارند. هرچند که ایده اصلی کاشت رز چیدن گل های آن و مربوط به صنعت کشت گل است. یکی از مهم ترین مشکلات گل های چیده شده این است که دوره زندگی بعد از چیده شدن آن ها کوتاه است. پیری گل های چیده شده به عوامل مختلفی چون تنش آب، مصرف کربوهیدرات، میکرواورگانیسم ها واثر اتیلن بستگی دارد. در گل میخک صد پر، پیری گلبرگ ها به عواملی چون افزایش بحرانی در تولید اتیلن، در طول مراحل انتهایی بستگی دارد. اتیلن پیری گل و پلاسیدگی را افزایش میدهد، نفوذ پذیری سلول های گلبرگ را زیاد کرده و سیالیت غشاء سلول ها را …

فنی و مهندسی

رز , سالیسیلیک , گلوتامین , عمر گلدانی , آنتوسیانین , اکسیداز , پراکسیداسیون , دیسموتاز , پژمردگی