مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

شناسه محصول: 9b7a6ff52996 دسته: برچسب:

توضیحات

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها     شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها ۱- تحقيق در زمينه ايجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گياهان آفت كشها ۲- تحقيقات در زمينه شيمي مايكوتوكسينها به منظور شناسايي و اندازه‌گيري انواع آن و بررسي روشهاي توكسين‌زائي ۳- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تعيين باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس آنها ۴- تعيين ميزان مجاز و حداكثر اغماض باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي ۵- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه فرمولاسيون سموم امولسيفايرها و مواد حامل با توجه به شراط اقليمي كشور ۶- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه زيست سنجي سموم و بررسي ايجاد مقاومت به آفت‌كشها ۷- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تاثير مواد موثره گياهي روي آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۸- تحقيق در زمينه عصاره‌گيري، استخراج و فرمولاسيون مواد موثره گياهي ۹- تحقيق در زمينه روشهاي مختلف سمپاشي و تعيين بهترين روش مبارزه شيميايي با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۱۰- تحقيق در زمينه ماده تكنيكال سموم مورد مصرف در كشور …

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها     شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها ۱- تحقيق در زمينه ايجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گياهان آفت كشها ۲- تحقيقات در زمينه شيمي مايكوتوكسينها به منظور شناسايي و اندازه‌گيري انواع آن و بررسي روشهاي توكسين‌زائي ۳- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تعيين باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس آنها ۴- تعيين ميزان مجاز و حداكثر اغماض باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي ۵- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه فرمولاسيون سموم امولسيفايرها و مواد حامل با توجه به شراط اقليمي كشور ۶- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه زيست سنجي سموم و بررسي ايجاد مقاومت به آفت‌كشها ۷- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تاثير مواد موثره گياهي روي آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۸- تحقيق در زمينه عصاره‌گيري، استخراج و فرمولاسيون مواد موثره گياهي ۹- تحقيق در زمينه روشهاي مختلف سمپاشي و تعيين بهترين روش مبارزه شيميايي با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۱۰- تحقيق در زمينه ماده تكنيكال سموم مورد مصرف در كشور …

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها

مقاله شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها     شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها ۱- تحقيق در زمينه ايجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گياهان آفت كشها ۲- تحقيقات در زمينه شيمي مايكوتوكسينها به منظور شناسايي و اندازه‌گيري انواع آن و بررسي روشهاي توكسين‌زائي ۳- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تعيين باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس آنها ۴- تعيين ميزان مجاز و حداكثر اغماض باقيمانده سموم روي محصولات كشاورزي ۵- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه فرمولاسيون سموم امولسيفايرها و مواد حامل با توجه به شراط اقليمي كشور ۶- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه زيست سنجي سموم و بررسي ايجاد مقاومت به آفت‌كشها ۷- ارائه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه تاثير مواد موثره گياهي روي آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۸- تحقيق در زمينه عصاره‌گيري، استخراج و فرمولاسيون مواد موثره گياهي ۹- تحقيق در زمينه روشهاي مختلف سمپاشي و تعيين بهترين روش مبارزه شيميايي با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز ۱۰- تحقيق در زمينه ماده تكنيكال سموم مورد مصرف در كشور …

فنی و مهندسی

مقاله شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها