هيسوسول ها-مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك

شناسه محصول: 60638c8e78d5 دسته: برچسب:

توضیحات

هيسوسول ها-مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك

هيسوسول ها-مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك


فهرست مطالب   مقدمه۲ مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك. ۳ فرآيندهاي تشكيل خاك‌هاي هيستوسول‌. 6 شرح هيستوسول‌ها۹ كاربرد هيستوسول‌ها۱۰ طبقه‌بندي هيستوسول‌ها۱۱ خاك‌هاي آلي (هيستوسول‌ها)۱۴ مواد آلي براي محيط‌هاي گلداني. ۱۵ ماده آلي خاك. ۱۶ ته نشست‌هاي آلي. ۱۷ توزيع و تجمع پيت‌ها۱۸ انواع پيت‌ها۱۸ حفظ اراضي مرطوب.. ۱۹ نتيجه‌گيري نهايي. ۱۹ منابع. ۲۱   مقدمه مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك ما بايد راههاى گوناگون تفكر درباره خاكها را در نظر بگيريم. براى مثال، خاك به عنوان محيطى براى رشد گياهان زمينى تعريف شده است. يك چنين تعريفى براى هدف‌هاى ما رضايت‌بخش است، زيرا به چيز ديگرى غير از خاك وابسته است. درياچه‌ها، اقيانوسها، خزه اسفاگنوم، يخچال‌ها و حتى پوست انسان نيز محيط‌هاى براى رشد كپك‌ها، جلبك‌ها، گلسنك‌ها، خزه‌ها و برخى گياهان عالى به شمار مى‌روند. نيكى فراف (۱۹۹۹) خاك را به عنوان پوست تحريك شده پوست زمين تعريف مى‌كند. خاك موجودي …

هيسوسول ها-مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك


فهرست مطالب   مقدمه۲ مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك. ۳ فرآيندهاي تشكيل خاك‌هاي هيستوسول‌. 6 شرح هيستوسول‌ها۹ كاربرد هيستوسول‌ها۱۰ طبقه‌بندي هيستوسول‌ها۱۱ خاك‌هاي آلي (هيستوسول‌ها)۱۴ مواد آلي براي محيط‌هاي گلداني. ۱۵ ماده آلي خاك. ۱۶ ته نشست‌هاي آلي. ۱۷ توزيع و تجمع پيت‌ها۱۸ انواع پيت‌ها۱۸ حفظ اراضي مرطوب.. ۱۹ نتيجه‌گيري نهايي. ۱۹ منابع. ۲۱   مقدمه مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك ما بايد راههاى گوناگون تفكر درباره خاكها را در نظر بگيريم. براى مثال، خاك به عنوان محيطى براى رشد گياهان زمينى تعريف شده است. يك چنين تعريفى براى هدف‌هاى ما رضايت‌بخش است، زيرا به چيز ديگرى غير از خاك وابسته است. درياچه‌ها، اقيانوسها، خزه اسفاگنوم، يخچال‌ها و حتى پوست انسان نيز محيط‌هاى براى رشد كپك‌ها، جلبك‌ها، گلسنك‌ها، خزه‌ها و برخى گياهان عالى به شمار مى‌روند. نيكى فراف (۱۹۹۹) خاك را به عنوان پوست تحريك شده پوست زمين تعريف مى‌كند. خاك موجودي …

هيسوسول ها-مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك


فهرست مطالب   مقدمه۲ مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك. ۳ فرآيندهاي تشكيل خاك‌هاي هيستوسول‌. 6 شرح هيستوسول‌ها۹ كاربرد هيستوسول‌ها۱۰ طبقه‌بندي هيستوسول‌ها۱۱ خاك‌هاي آلي (هيستوسول‌ها)۱۴ مواد آلي براي محيط‌هاي گلداني. ۱۵ ماده آلي خاك. ۱۶ ته نشست‌هاي آلي. ۱۷ توزيع و تجمع پيت‌ها۱۸ انواع پيت‌ها۱۸ حفظ اراضي مرطوب.. ۱۹ نتيجه‌گيري نهايي. ۱۹ منابع. ۲۱   مقدمه مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك ما بايد راههاى گوناگون تفكر درباره خاكها را در نظر بگيريم. براى مثال، خاك به عنوان محيطى براى رشد گياهان زمينى تعريف شده است. يك چنين تعريفى براى هدف‌هاى ما رضايت‌بخش است، زيرا به چيز ديگرى غير از خاك وابسته است. درياچه‌ها، اقيانوسها، خزه اسفاگنوم، يخچال‌ها و حتى پوست انسان نيز محيط‌هاى براى رشد كپك‌ها، جلبك‌ها، گلسنك‌ها، خزه‌ها و برخى گياهان عالى به شمار مى‌روند. نيكى فراف (۱۹۹۹) خاك را به عنوان پوست تحريك شده پوست زمين تعريف مى‌كند. خاك موجودي …

فنی و مهندسی

هيستوسول,خاک,کشاورزی