پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور

توضیحات

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۹ اسلاید   فهرست مطالب: كليات نحوه تدوين برنامه نگاه برنامه چهارم به منابع طبيعي ( مرتع) تنگناها و محدوديتهاي مطرح شده در برنامه چهارم وضع موجو د مراتع کشوراز منظرهاي مختلف قلمرو وظايف و مسؤليتهاي قانوني دولت در زمينه مديريت و بهره برداري مراتع سطح  و طبقه بندي مر ا تع جمعيت وابسته به مرتع تعداد خانوار و تعداد دام  وابسته به مرتع مراتع واگذار شده به مرتعداران تعداد دام   دامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتع جايگاه مراتع در تحقق اهداف توسعه كشور پتانسيل هاي طبيعي(فرصتها) پتانسيل هاي حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده چالش و مانع اساس ي پيش روي مراتع ايران(تهديدها) ساير چالشها و موانع چالشهاي دروني اهداف, راهبردها و راهكارها مديريت بهره برداري متناسب با توان اکولوژيکي مراتع ساماندهي نظام بهره برداري افزايش توليد علوفه مراتع تكميل اطلاعات پايه مرتعداري و پشتيباني طرحهاي تحقيقاتي كابردي توسعه مشارکت تشکلهاي بهره برداران با تاکيد بر نقش مرت …

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۹ اسلاید   فهرست مطالب: كليات نحوه تدوين برنامه نگاه برنامه چهارم به منابع طبيعي ( مرتع) تنگناها و محدوديتهاي مطرح شده در برنامه چهارم وضع موجو د مراتع کشوراز منظرهاي مختلف قلمرو وظايف و مسؤليتهاي قانوني دولت در زمينه مديريت و بهره برداري مراتع سطح  و طبقه بندي مر ا تع جمعيت وابسته به مرتع تعداد خانوار و تعداد دام  وابسته به مرتع مراتع واگذار شده به مرتعداران تعداد دام   دامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتع جايگاه مراتع در تحقق اهداف توسعه كشور پتانسيل هاي طبيعي(فرصتها) پتانسيل هاي حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده چالش و مانع اساس ي پيش روي مراتع ايران(تهديدها) ساير چالشها و موانع چالشهاي دروني اهداف, راهبردها و راهكارها مديريت بهره برداري متناسب با توان اکولوژيکي مراتع ساماندهي نظام بهره برداري افزايش توليد علوفه مراتع تكميل اطلاعات پايه مرتعداري و پشتيباني طرحهاي تحقيقاتي كابردي توسعه مشارکت تشکلهاي بهره برداران با تاکيد بر نقش مرت …

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردي مرتع كشور قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۹ اسلاید   فهرست مطالب: كليات نحوه تدوين برنامه نگاه برنامه چهارم به منابع طبيعي ( مرتع) تنگناها و محدوديتهاي مطرح شده در برنامه چهارم وضع موجو د مراتع کشوراز منظرهاي مختلف قلمرو وظايف و مسؤليتهاي قانوني دولت در زمينه مديريت و بهره برداري مراتع سطح  و طبقه بندي مر ا تع جمعيت وابسته به مرتع تعداد خانوار و تعداد دام  وابسته به مرتع مراتع واگذار شده به مرتعداران تعداد دام   دامهاي وابسته به مرتع و ظرفيت مراتع جايگاه مراتع در تحقق اهداف توسعه كشور پتانسيل هاي طبيعي(فرصتها) پتانسيل هاي حاصل از سرمايه گذاريهاي انجام شده چالش و مانع اساس ي پيش روي مراتع ايران(تهديدها) ساير چالشها و موانع چالشهاي دروني اهداف, راهبردها و راهكارها مديريت بهره برداري متناسب با توان اکولوژيکي مراتع ساماندهي نظام بهره برداري افزايش توليد علوفه مراتع تكميل اطلاعات پايه مرتعداري و پشتيباني طرحهاي تحقيقاتي كابردي توسعه مشارکت تشکلهاي بهره برداران با تاکيد بر نقش مرت …

فنی و مهندسی

پاورپوینت آشنایی با برنامه راهبردی مرتع کشور, برنامه راهبردی مرتع کشور, آشنایی با برنامه راهبردی مرتع کشور, تنگناها و محدودیتهای مطرح شده در