پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

توضیحات

پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۳ اسلاید   فهرست مطالب: بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی تاریخچه آفت کش ها خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل نامهای مختلف آفت کش ها نام عمومی ( Entry name ) نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name ) نام شیمیایی فرمولاسیون آفت کشها ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم مواد فعال کننده مواد بهبود کننده شرایط سم پاشی جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات روشها، اصول و قواعد خاص کنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها عوامل موثر در بازدهی شیمیایی طبقه بندی سموم مهمترین صور طبقه بندی سموم طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت سموم گوارشی سموم تماسی سموم تدخینی طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه سموم سیستمیک سموم نفوذی یا نیمه سیستمیک طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری  ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک ) طبق …

پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۳ اسلاید   فهرست مطالب: بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی تاریخچه آفت کش ها خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل نامهای مختلف آفت کش ها نام عمومی ( Entry name ) نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name ) نام شیمیایی فرمولاسیون آفت کشها ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم مواد فعال کننده مواد بهبود کننده شرایط سم پاشی جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات روشها، اصول و قواعد خاص کنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها عوامل موثر در بازدهی شیمیایی طبقه بندی سموم مهمترین صور طبقه بندی سموم طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت سموم گوارشی سموم تماسی سموم تدخینی طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه سموم سیستمیک سموم نفوذی یا نیمه سیستمیک طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری  ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک ) طبق …

پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۶۳ اسلاید   فهرست مطالب: بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی تاریخچه آفت کش ها خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل نامهای مختلف آفت کش ها نام عمومی ( Entry name ) نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name ) نام شیمیایی فرمولاسیون آفت کشها ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم مواد فعال کننده مواد بهبود کننده شرایط سم پاشی جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات روشها، اصول و قواعد خاص کنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها عوامل موثر در بازدهی شیمیایی طبقه بندی سموم مهمترین صور طبقه بندی سموم طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت سموم گوارشی سموم تماسی سموم تدخینی طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه سموم سیستمیک سموم نفوذی یا نیمه سیستمیک طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری  ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک ) طبق …

فنی و مهندسی

پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات, بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی, تاریخچه آفت کش ها, نامهای مختلف آفت کش ها, فرمولاسیون آفت کش?