پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

شناسه محصول: 3da170c5c749 دسته:

توضیحات

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

 
۱- مقدمه
۲- كليات
۳- پرورش ماهي قزل آلا
۴- روش هاي پرورش ماهي قزل آلا
۵- عوامل مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۱-۳- عوامل محيطي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۲-۳- عوامل تغذيه اي مؤثر در رشد ماهي قزل‌آلا
۳-۳- عوامل داخلي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۵-روش تخمين تودة زندة ماهي در استخر
۶- تعيين شاخص رشد (ضريب رشد)
۷- ميزان رشد مناسب ماهي قزل آلا در هر مرحله از پرورش
۸- تعداد دفعات غذادهي و زمان غذادهي
۹- تعيين ضريب تبديل غذايي
۱۰- روش محاسبه مقدار غذاي مورد نياز ماهي…

جزئیات بیشتر / دانلود

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

 
۱- مقدمه
۲- كليات
۳- پرورش ماهي قزل آلا
۴- روش هاي پرورش ماهي قزل آلا
۵- عوامل مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۱-۳- عوامل محيطي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۲-۳- عوامل تغذيه اي مؤثر در رشد ماهي قزل‌آلا
۳-۳- عوامل داخلي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۵-روش تخمين تودة زندة ماهي در استخر
۶- تعيين شاخص رشد (ضريب رشد)
۷- ميزان رشد مناسب ماهي قزل آلا در هر مرحله از پرورش
۸- تعداد دفعات غذادهي و زمان غذادهي
۹- تعيين ضريب تبديل غذايي
۱۰- روش محاسبه مقدار غذاي مورد نياز ماهي…

جزئیات بیشتر / دانلود

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

پروژه كارافريني ( پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه آن)

 
۱- مقدمه
۲- كليات
۳- پرورش ماهي قزل آلا
۴- روش هاي پرورش ماهي قزل آلا
۵- عوامل مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۱-۳- عوامل محيطي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۲-۳- عوامل تغذيه اي مؤثر در رشد ماهي قزل‌آلا
۳-۳- عوامل داخلي مؤثر در رشد ماهي قزل آلا
۵-روش تخمين تودة زندة ماهي در استخر
۶- تعيين شاخص رشد (ضريب رشد)
۷- ميزان رشد مناسب ماهي قزل آلا در هر مرحله از پرورش
۸- تعداد دفعات غذادهي و زمان غذادهي
۹- تعيين ضريب تبديل غذايي
۱۰- روش محاسبه مقدار غذاي مورد نياز ماهي…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی